Κυριακή, 11 Απριλίου 2010

Καλλικράτης – Τι προβλέπει για τα χωριά μας – Κόλαφος για τις έδρες των Καποδιστριακών δήμων

Πληρώνει με το ίδιο νόμισμα τις έδρες για την συμπεριφορά τους απέναντι στα χωριά μας

Συγκροτούνται πενταμελή τοπικά συμβούλια σε όλα τα υπάρχοντα τοπικά
διαμερίσματα, με πληθυσμό τουλάχιστον 1000 κατοίκων και τριμελή
τοπικά συμβούλια για πληθυσμό μικρότερο των 1000 κατοίκων (για τοπικά
διαμερίσματα με πληθυσμό κάτω από 500 εκλέγεται ένας τοπικός
εκπρόσωπος).
Ιδρύονται τοπικά διαμερίσματα και στην έδρα των σημερινών Δήμων με πληθυσμό έως 10.000 και συγκροτούνται αντίστοιχα τοπικά συμβούλια.
Το Τοπικό Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο, ο οποίος συμμετέχει στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και της
Εκτελεστικής Επιτροπής όταν συζητούνται θέματα που αφορούν το τοπικό
τους διαμέρισμα και εισηγούνται σχετικά.
Τα τοπικά συμβούλια έχουν αρμοδιότητες στην αντιμετώπιση τοπικής
εμβέλειας προβλημάτων, όπως π.χ.:
• Την αποκατάσταση επείγοντος χαρακτήρα βλαβών στο οδικό δίκτυο και
τα συστήματα άδρευσης, ύδρευσης-αποχέτευσης (όταν ο δήμος δε
διαθέτει ΔΕΥΑ), καθώς και επείγουσες δράσεις καθαριότητας, φύλαξης
και συντήρησης σε κτίρια.
• Τη διενέργεια επείγοντος χαρακτήρα δράσεων για την πυροπροστασία,
την αντιπλημμυρική προστασία, την καθαριότητα των κοινόχρηστων
χώρων και την προστασία του περιβάλλοντος στο τοπικό διαμέρισμα.
. Η κατά τα ανωτέρω άσκηση των νέων αρμοδιοτήτων που προστίθενται
στις υφιστάμενες αρμοδιότητες των οργάνων δημοτικής αποκέντρωσης
προϋποθέτει, βέβαια, και την ανάλογη οικονομική τους στήριξη. Προς τον
σκοπό αυτό και προκειμένου να επιτευχθεί η κατά το δυνατό ισόρροπη
ανάπτυξη των οικισμών των νέων Δήμων:
• ο δημοτικός προϋπολογισμός διαθέτει ειδικά κεφάλαια και ποσοστά
πόρων (με συγκεκριμένα κριτήρια κατανομής) για έργα και υπηρεσίες
αποκεντρωμένου χαρακτήρα, με βάση τα τοπικά διαμερίσματα των
δήμων που συνενώνονται.
Τα ποσοστά πόρων και τα κριτήρια κατανομής καθορίζονται με σχετική Υπουργική Απόφαση, μετά από πρόταση της ΚΕΔΚΕ, και διασφαλίζουν την ισόρροπη ανάπτυξη και λειτουργία του δήμου, ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις σε βάρος χωριών και συνοικιών. Η πιστή εφαρμογή των εν λόγω κριτηρίων, καθώς και η υλοποίηση των σχετικών προβλέψεων, υπάγεται στον
έλεγχο νομιμότητας που ασκείται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
(υπηρεσία εποπτείας, ελεγκτικό συνέδριο κλπ.).
• αναπροσαρμόζονται τα ποσά της πάγιας προκαταβολής για κάθε τοπικό
διαμέρισμα, ανάλογα με τον πληθυσμό του, και ορίζεται το ποσό της
πάγιας προκαταβολής για όλα τα τοπικά διαμερίσματα ως ποσοστό των
τακτικών εσόδων, με σχετική Υπουργική Απόφαση, μετά από πρόταση
της ΚΕΔΚΕ, το οποίο αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη, και εγγράφεται
στον προϋπολογισμό του δήμου.
Με αυτή την πάγια προκαταβολή
καθίσταται δυνατή η άμεση και η εκ του σύνεγγυς αντιμετώπιση των
αναγκών των διαμερισμάτων, χωρίς καθυστερήσεις και
γραφειοκρατικές διαδικασίες. Υπόλογος για το αντίστοιχο ποσό είναι ο
Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου.
Επιπλέον, οργανώνεται ειδική διαδικασία δημόσιας λογοδοσίας μια φορά
τον χρόνο με απολογισμό του έργου δημοτικής αποκέντρωσης και με
συμμετοχή όλων των μελών των κεντρικών και των αποκεντρωμένων
οργάνων του δήμου.
Τα τοπικά συμβούλια εκλέγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Υποψήφιος
μπορεί να είναι κάθε δημότης με αυτοπρόταση. Οι δημοτικοί συνδυασμοί
προτείνουν υποχρεωτικά υποψηφίους και για τα τοπικά συμβούλια