Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2008

Πλήρωσε με την ζωή του ,την Ρίγανη


Θέλησε να μαζέψει ρίγανη αλλά βρέθηκε νεκρός σε χαράδρα 100 μέτρων (στη θέση Διάσελλο στο Στένωμα Ευρυτανίας ) 72 χρονος Λαμιώτης
Σύμφωνα με την Αστυνομία Καρπενησίου ο 72 χρονος βρέθηκε εκεί για να μαζέψει ρίγανη και προφανώς παραπάτησε και έπεσε στον γκρεμό με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του.
Η αστυνομία πάντως έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας ενώ η σωρός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαμίας για νεκροψία –νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2008

Άρνηση χορήγησης Πάγιας προκαταβολής από την Δημοτική αρχή

Με αφορμή τις απεγνωσμένες προσπάθειες του Προέδρου του Τ/Σ Πύργου, Νίκου Ολυμπιάδη, να εξασφαλίσει χρήματα για να πληρώσει εργάτες προκειμένου να αποκαταστήσουν την ομαλή λειτουργία του υδραύλακα ( αφού ο δήμος Υπάτης δεν διαθέτει εργατοτεχνικό προσωπικό ) για τον Πύργο είμαστε υποχρεωμένοι να υπενθυμίσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Δήμαρχο κο Δ.Καραβάνα αυτά που έχει προβλέψει ο Νομοθέτης για τα Τοπικά Διαμερίσματα αλλά οι περισσότεροι δήμαρχοι δηλώνουν άγνοια ! για την συγκεκριμένη νομοθεσία
Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων σαφώς ορίζει την χορήγηση πάγιας προκαταβολής για αυτές τις περιπτώσεις

Αναλυτικά

Άρθρο 173

Πάγια προκαταβολή

1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου παρέχεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού. Με την απόφαση αυτήν ορίζονται:
α) Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού.
β) Το ποσό της προκαταβολής, που δεν μπορεί να υπερβαίνει για τις Κοινότητες πληθυσμού μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 ~), ενώ για τις υπόλοιπες Κοινότητες και τους Δήμους με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000~).
Για Δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) κατοίκους το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 ~) και για Δήμους άνω των τριάντα
χιλιάδων και ενός (30.001) κατοίκων το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 ~).
γ) Ο δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με έγγραφες εντολές του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας.
2. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρμόδια λογιστική υπηρεσία, εκδίδει ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού για κάθε δαπάνη. Τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου και σημειώνεται σε αυτά ότι η πληρωμή έγινε από την πάγια προκαταβολή.
3. Για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές, που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, αξίας μέχρι τετρακοσίων ευρώ (400 ~), δεν απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η
ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτε η σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών.
4. Στα δημοτικά και τοπικά διαμερίσματα συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α.. Το συνολικό ποσό της πάγιας προκαταβολής για όλα τα
δημοτικά διαμερίσματα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο, που ορίζεται, κάθε φορά για το Δήμο και κατανέμεται σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. Ειδικά το ύψος της
πάγιας προκαταβολής για κάθε τοπικό διαμέρισμα με πληθυσμό μέχρι χιλίους (1.000) κατοίκους ανέρχεται σε χίλια ευρώ (1.000 ~) και με μεγαλύτερο πληθυσμό δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 ~).

Ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπ.Εσωτερικών

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 22168/ΕΓΚ.32/20-4-07 : Σύσταση πάγιας προκαταβολής σε ΟΤΑ πρώτου βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών.


Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο μας, επί ζητημάτων σύστασης πάγιας προκαταβολής αλλά και κατανομής αυτής μεταξύ των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, ενόψει εφαρμογής των διατάξεων του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Στην παρ. 1 του άρθρου 173 «Πάγια προκαταβολή» του ανωτέρω Κώδικα, ορίζεται ότι η πάγια προκαταβολή, σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού, παρέχεται με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, με την οποία ορίζονται απαραίτητα:
α) Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος αυτών, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού.
β) Το ποσό της προκαταβολής.
γ) Ο δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές, σε βάρος της πάγιας προκαταβολής, σύμφωνα με έγγραφες εντολές του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας.
Τα ανώτατα όρια της πάγιας προκαταβολής, καθορίζονται από την ίδια παράγραφο ως ακολούθως:
για κοινότητες με πληθυσμό μέχρι δυο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ,
για κοινότητες με πληθυσμό από δυο χιλιάδες έναν (2.001) κατοίκους και άνω καθώς και για δήμους με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ,
για δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) κατοίκους, στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και
για δήμους με πληθυσμό άνω των τριάντα χιλιάδων και ενός (30.001) κατοίκων, στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διάταξη της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ότι για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές, που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, αξίας μέχρι τετρακοσίων (400) ευρώ, δεν απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία, ούτε η σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών.
Με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, ρυθμίζονται τα ζητήματα κατανομής της πάγιας προκαταβολής μεταξύ των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων. Ειδικότερα:
i) Για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, το συνολικό ποσό της πάγιας προκαταβολής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ορίζεται, κατά περίπτωση, για τον οικείο δήμο. Η κατανομή του συνολικού αυτού ποσού ανά διαμέρισμα, ανήκει στην αποφασιστική αρμοδιότητα της δημαρχιακής επιτροπής.
Επί παραδείγματι, σε δήμο με πληθυσμό εκατόν δέκα χιλιάδων κατοίκων που διαιρείται σε τέσσερα διαμερίσματα, έστω ότι η δημαρχιακή επιτροπή αποφασίζει να συστήσει πάγια προκαταβολή πέντε χιλιάδων ευρώ (μικρότερη των έξι χιλιάδων, που είναι το ανώτατο όριο για δήμο με τόσο πληθυσμό). Στην περίπτωση αυτή, το ίδιο όργανο θα συστήσει, επιπλέον της προηγούμενης, πάγια προκαταβολή μικρότερη ή ίση των πέντε χιλιάδων ευρώ, για το σύνολο των διαμερισμάτων, την οποία θα κατανείμει μεταξύ αυτών όχι απαραίτητα ισομερώς, αλλά εκτιμώντας τις πραγματικές ανάγκες του καθενός.
ii) Για τα τοπικά διαμερίσματα, αντίθετα, το ύψος της πάγιας προκαταβολής καθορίζεται, επακριβώς και όχι κατ’ ανώτατο όριο, ανά διαμέρισμα και όχι για το σύνολο αυτών. Συγκεκριμένα ανέρχεται:
σε χίλια (1.000) ευρώ για κάθε διαμέρισμα με πληθυσμό μέχρι χιλίους (1.000) κατοίκους και
σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε διαμέρισμα με πληθυσμό από χιλίους (1.001) και άνω κατοίκους.
Επί παραδείγματι, έστω δήμος με πληθυσμό εννέα χιλιάδες (9.000) κατοίκους, που αποτελείται από τρία τοπικά διαμερίσματα, καθενός εκ των οποίων ο πληθυσμός υπερβαίνει τους χιλίους κατοίκους και τέσσερα καθενός εκ των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρότερος από χιλίους κατοίκους. Στον δήμο αυτόν, θα συσταθεί πάγια προκαταβολή:
- μικρότερη ή ίση των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για το σύνολό του,
- δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κάθε διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των χιλίων κατοίκων και
- χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε διαμέρισμα με πληθυσμό κάτω των χιλίων κατοίκων.
Σύμφωνα δε με την παρ. 5.γ του άρθρου 129 «Αρμοδιότητες του Τοπικού Συμβουλίου και του προέδρου του» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, πληρωμές με την πάγια προκαταβολή ενεργεί ο πρόεδρος του συμβουλίου του τοπικού διαμερίσματος.
Τέλος, οι διατάξεις που αφορούν στη σύσταση πάγιας προκαταβολής από δήμους και κοινότητες εφαρμόζονται και στα ιδρύματα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και συνδέσμους των ΟΤΑ. Αυτό προκύπτει από τις διατάξεις των αντίστοιχων κεφαλαίων κατ’ άρθρο του προαναφερόμενου Κώδικα:
Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 236 «Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την ταμιακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα» με την εξαίρεση των ιδρυμάτων που διέπονται από τους νόμους «περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών»,
Της παρ. 2 του άρθρου 240 «Οι διατάξεις … των παρ. 1 και 3 του άρθρου 236 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα αυτά».
Της παρ. 1 του άρθρου 245 «Οι σύνδεσμοι … αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ α΄ βαθμού». Σημειωτέον ότι αυτό ορίζεται για πρώτη φορά ρητά, αποτρέποντας έτσι παρερμηνείες ή νομικές αμφισβητήσεις που διατυπώνονταν υπό το καθεστώς της προϊσχύουσας διάταξης, αν και είχε γίνει δεκτό από αποφάσεις του ΣτΕ ότι οι σύνδεσμοι έχουν τη συγκεκριμένη νομική μορφή.
Την παρούσα εγκύκλιο παρακαλούμε όπως γνωστοποιήσετε άμεσα στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς σας, για ενημέρωσή τους και ανάλογη εφαρμογή, κοινοποιώντας στο Υπουργείο το σχετικό έγγραφό σας. Διαβάστε περισσότερα...

Σε ύφεση η φωτιά στην Μακρακώμη

Υπό έλεγχο τέθηκε αργά το βράδυ η φωτιά που ξέσπασε χτές το μεσημέρι ( στις 14.40) στην περιοχή της Μακρακώμης μεταξύ Μάκρης και Ζηλευτού.
Ηφωτιά έκαιγε για περισσότερες από 8 ώρες σε δασώδη περιοχή με χαμηλή βλάστηση χωρίς όμως να απειλήσει κατοικημένες περιοχές.
Στην μάχη της κατάσβεσης ρίχτηκαν , 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Λόγω της φωτιάς είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ε.Ο. Λαμίας- Καρπενησίου μετά το Λιανοκλάδι και εκτρέπονταν από περιφερειακούς δρόμους ενώ στην περιοχή σημειώθηκε και διακοπή ρεύματος λογω της πυρκαγιάς. .
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής υπηρεσίας ,η φωτιά έκαψε 400 περίπου στρέμματα Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2008

Το μεγαλείο της φύσης στον Εθνικό δρυμό Οίτης


Οι κορυφές της Οίτης είχαν την τιμητική τους το Σαββατοκύριακο που πέρασε .Ορειβάτες από όλη την Ελλάδα πραγματοποίησαν την 68η ορειβατική συνάντηση τους στο μοναδικού κάλλους βουνό της Οίτης.
Κάθε χρόνο οι ορειβάτες όλης της Ελλάδας την ημέρα της γιορτής του προστάτη τους Προφήτη Ηλία συναντιούνται σε κάποια κορυφή της Ελλάδας. Φέτος αποφασίστηκε να γίνει στην Οίτη με ευθύνη της Ομοσπονδίας και διοργανωτή τον ΕΟΣ Λαμίας.
Η συμμετοχή των ορειβατών ήταν τόσο μεγάλη που αιφνιδίασε ακόμα και τους διοργανωτές της εκδήλωσης
Την Κυριακή του πρωί οι ορειβάτες έκαναν ανάβαση στην κορυφή Πύργος ( 2.152μ) ενώ οι περισσότερες ομάδες ορειβατών κοιμήθηκαν στην ύπαιθρο αφού το καταφύγιο της Οίτης έχει την δυνατότητα φιλοξενίας μόνο 25 ατόμων.
Διαβάστε περισσότερα...

Εορτασμός του Προφήτη Ηλία στον Πύργο

Παρουσία δεκάδων κατοίκων και επισκεπτών του Πύργου γιόρτασε ο Ιερός Ναός του Προφήτη Ηλία στον Πύργο.
Από νωρίς το πρωί της Κυριακής οι εκκλησιαστικοί επίτροποι Νίκος Βήτος και Γιάννης Ζησάκης με τις Πυργιώτισσες Ευαγγελία Ολυμπιάδη και Ασπασία Κολοκύθα φρόντισαν για τον ευπρεπισμό του Ιερού Ναού και την υποδοχή του κόσμου.
Κάτω από τον καυτό ήλιο και μέσα σε σύννεφα σκόνης από τον χωματόδρομο που οδηγει στην κορυφή της Κούτρας κατέφθαναν στον χώρο της εκκλησίας με τα αγροτικά και ΙΧΕ αυτοκινητά τους οι Πυργιώτες. Τελικά ο εσωτερικός χώρος της εκκλησίας αποδείχτηκε πολύ μικρός για να χωρέσει το πλήθος των πιστών που έφθασαν εκεί .Μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε η αρτοκλασία στον εξωτερικό χώρο του Ναού .
Στους επισκέπτες προσφέρθηκαν ντόπια λουκούμια και κουραμπιέδες
Στον χώρο του Ναού διακρίναμε από το Τοπικό Συμβούλιο του Πύργου τον Πρόεδρο του Τ/Σ Νίκο Ολυμπιάδη τον επικεφαλής της μειοψηφίας στο Τ/Σ Tάκη Αλατά τον τοπικό σύμβουλο Κώστα Νικολάου και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Πυργιωτών Βαγγέλη Τσινιάο.
Από την πλευρά του Δήμου Υπάτης δεν υπήρξε καμμία εκπροσώπηση.
Από το το μεγαλύτερο μέρος των επισκεπτών ακούστηκαν πικρόχολα σχόλια για την δημοτική αρχή του Δήμου Υπάτης η οποία έχει αφήσει τον δρόμο που οδηγεί στον ιστορικό Ναό σε λίαν επιεικώς « απαράδεκτη κατάσταση» και αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που δεν παραβρέθηκαν αρκετοί κάτοικοι και επισκέπτες του Πύργου στον εορτασμό Διαβάστε περισσότερα...

Μεγάλος ο κίνδυνος Πυρκαγιάς στον Πύργο


Η πρώτη διαπίστωση κάθε επισκέπτη στον Πύργο είναι ότι αυτό το πανέμορφο μέρος (αυτή η ζωγραφιά της Οίτης ) κινδυνεύει άμεσα να γίνει παρανάλωμα του πυρός από την αμέλεια των ίδιων των παιδιών του.
Παρά την απόφαση του Τ/Σ Πύργου και του Προέδρου του Νίκου Ολυμπιάδη για τον άμεσο καθαρισμό των οικοπέδων του χωριού μας από ξερά χόρτα οι περισσότεροι από τους κατοίκους ( εκτός ορισμένων εξαιρέσεων) εξακολουθούν να έχουν τις ιδιοκτησίες τους ακαθάριστες .
Αγαπητοί Πυργιώτες (αυτό που μας δώρισε η φύση) δεν είναι κρίμα να το στερήσουμε από τις επόμενες γενειές ?
Δεν είναι έγκλημα να αντικρύζουμε αύριο παντού γύρω μας στάχτη και αποκαίδια γιατί σήμερα δεν αφιερώνουμε λίγο χρόνο και κόπο για την προστασία της ιδιοκτησίας μας αλλά και της περιοχής μας ?
Στο μεταξύ ο Δήμαρχος Υπάτης και πρώην Γραμματέας της Πολιτικής προστασίας του Νομού Φθιώτιδας κος Δημήτρης Καραβάνας φαίνεται να μην έχει κατανοήσει τον κίνδυνο που διατρέχει ο Πύργος από μία ανεξέλεγκτη πυρκαγιά. Δεν έχει φροντίσει για την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και για την προστασία του ορεινού μας όγκου. Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2008

Διανομή νερού αδρευσης με κάρτα! Στερεύουν οι γεωτρήσεις

Με τον κίνδυνο της λειψυδρίας πρό των πυλών άρχισε η διανομή νερού αδρευσης με «νεροκάρτα» και πλέον ποτίζονται δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών σε διάφορες περιοχές της Μακεδονίας, όπως στο Νευροκόπι Δράμας, στα Σέρβια Κοζάνης και στη Δήμητρα του Καρπερού Γρεβενών.
Ένα σύστημα που επιφέρει μείωση των κυβικών καταναλωσης νερού κατά 30% - 40%, μειώνοντας αντίστοιχα και τον λογαριασμό της ΔΕΗ (με το οποίο τροφοδοτούνται τα αγροτικά αντλιοστάσια).
Οι αγρότες δεν έχουν παρά να αποκτήσουν την προσωπική κάρτα τους, που τη «φορτώνουν» με προπληρωμένες μονάδες νερού έναντι 0,03 - 0,06 ευρώ/κυβικό και να την εισάγουν στο ειδικό υδροστόμιο της ηλεκτρονικής υδροληψίας («καρτο - βάνας»). Το υδροστόμιο, εγκατεστημένο στο χωράφι τους από τον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) της περιοχής τους, καταγράφει το νερό που καταναλώνουν.
Η κάρτα, την οποία μπορούν να εκδώσουν στον Τ.Ο.Ε.Β, έχει και πιστωτικό όριο:
Η «οροφή» είναι τα 9.999 κυβικά, αλλά αν αδειάσει, οι παραγωγοί μπορούν να τη «γεμίσουν» ξανά.
Την ίδια στιγμή σε πολλές περιοχές της χώρας μας στερεύουν οι γεωτρήσεις, και οι αντλίες αρχίζουν να βγάζουν υφάλμυρο νερό δημιουργωντας εικόνα ερημοποίησης σε τόπους που έσφυζαν από καλλιέργεις ( πχ. Αχαία ).
Ενώ έρχονται δύσκολα καιροί για την γεωργία οι αρμόδιοι περί άλλων τυρβάζουν
Δεν παίρνουν καμμία πρωτοβουλία για την επιδότηση της αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου αρδευτικού εξοπλισμού (μπεκ κανόνια, κλπ) με συστήματα στάγδην άρδευσης (σταγόνα με λάστιχα), ή συστήματα υπόγειας άρδευσης, τα οποία αποδεδειγμένα μειώνουν τη σπατάλη νερού και δεν ενημερώνουν τον αγροτικό κόσμο για την σωστή διαχείρηση του νερού και την αποφυγή της σπατάλης η οποία θα έχει ολέθρια αποτελέσματα στον αγροτικό μας πληθυσμό τα επόμενα χρόνια Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2008

EMOTION PICTURES FESTIVAL (2ήμερο) στην Υπάτη

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου θα προβληθούν στην Υπάτη οι
βραβευμένες ταινίες από το 1ο και 2ο Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που έχουν ως αποκλειστικό τους περιεχόμενο θέματα σχετικά με την αναπηρία και στόχο τους την ανάδειξη των θεμάτων που προάγουν την αποδοχή των ατόμων με αναπηρία και την ενθάρρυνση των δημιουργών, είτε είναι άτομα με αναπηρία είτε όχι, να ασχοληθούν με σχετικά θέματα, απευθυνόμενοι σε ένα κατά το δυνατό μεγαλύτερο κοινό. Διαβάστε περισσότερα...

1o Συμπόσιο Οινοπαραγωγών κοιλάδας του Σπερχειού
Δεκάδες παραγωγοί κρασιού έλαβαν μέρος στο 1o Συμπόσιο Οινοπαραγωγών κοιλάδας του Σπερχειού που πραγματοποιήθηκε στην Χώρα την Κυριακή 13 Ιουλίου 2008 με την υποστήριξη του Δήμου Υπάτης .
ΟΙ οινοπαραγωγοί είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στους επισκέπτες τα προιόντα τους οι οποίοι τα απόλαυσαν με τη συνοδεία ρεμπέτικης και λαικής μουσικής
Διαβάστε περισσότερα...

Διαψεύδει δημοσίευμα της ESPRESSO


Σε εκτενές ρεπορτάζ η Αθηναική εφημερίδα « Κοινωνικής Κριτικής » ESPRESSO το περασμένο Σάββατο αναφέρει ότι το σκήνωμα του πατρός Βησσαρίωνος στην Ι. Μ. Αγάθωνα είναι στο στάδιο της αποσύνθεσης,παρουσιάζοντας εικόνα φρίκης
Απατώντας στο δημοσίευμα ο Ηγούμενος της Μονής π.Δαμασκηνός τονίζει ότι το σκήνωμα βρίσκεται στην ιδια κατάσταση όπως ήταν, τότε που το είχε εξετάσει ο ιατροδικαστής Γιαμαρέλος και καμμία αλοίωση δεν έχει επέλθει.
Αλλωστε τονίζει ο π. Δαμασκηνός αυτό μπορούν να το βεβαιώσουν όλοι οι πιστοί που έρχονται από όλα τα σημεία του κόσμου να προσκυνήσουν το σκήνωμα
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2008

EL GRECO Προβολή στην Υπάτη


Η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή "EL GRECO" προβάλλεται στην Υπάτη, στην Πλατεία Ηρώων, την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2008, ώρα 21:00.
Την ταινία προλογίζει ο μορφωτικός ακόλουθος της Ισπανικής Πρεσβείας Eusebio Ayensa.
Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι :
ο Δήμος Υπάτης – και ο Πολιτιστικός Σύλλογος "Αινιάνες".
Διαβάστε περισσότερα...

2ο Φεστιβάλ Ορεινών Αθλημάτων Οίτης


Ο Δήμος Υπάτης σε συνεργασία με το γραφείο εναλλακτικού τουρισμού Nature in Action διοργανώνει το 2ο Φεστιβάλ Ορεινών Αθλημάτων της Οίτης, στις 13 & 14 Σεπτεμβρίου 2008. Κύρια εκδήλωση του Φεστιβάλ θα είναι ο 2ος Ορεινός Μαραθώνιος "Ηρακλής".
Εγγραφές μέχρι 30-8-2008 στο site:www.natureinaction.gr.
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2008

Οι πρώτοι τραυματίες στην μάχη του νερού στην Φθιώτιδα


Το πρόβλημα της λειψυδρίας και η σπατάλη στην χρήση του νερού είχαν τους πρώτους τραυματίες από συμπλοκές για το φετεινό καλοκαίρι.
Συγκεκριμμένα .Δυο κάτοικοι από τα δημοτικά διαμερίσματα Εκκαρας και Γαβρακιων του Δήμου Θεσσαλιώτιδας μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας ελαφρά τραυματισμένοι μετά από συμπλοκή για τα νερά ύδρευσης των κτημάτων τους..
Το πρόβλημα στον συγκεκριμμένο δήμο κάθε καλοκαίρι φουντώνει και τα επεισόδια ανάμεσα στους αγρότες είναι συχνά ,η λύση μπορεί να δοθεί μόνο με την κατασκευή λιμνοδεξαμενής ,έργο για το οποίο είναι αρμόδιες οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Φθιώτιδας και Καρδίτσας
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2008

Τελικά ο καύσωνας ήταν « Μίνι »

Χαμηλότερες από τις αναμενόμενες ήταν τελικά οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν στην περιχή μας καθώς ο υδράργυρος κυμάνθηκε στους 38 – 39 βαθμούς κελσίου Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από σήμερα αναμένεται ενίσχυση των βοριάδων και πτώση της θερμοκρασίας σε φυσιολογικά επίπεδα.
Στον Πύργο η μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 35 βαθμούς τις μεσημεριανές ώρες χωρίς να δώσει την αίσθηση του Καύσωνα Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2008

Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Υπάτης

Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008 και ώρα 8 μ.μ. στο δημαρχείο Υπάτης .Από τα 20 θέματα της ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνει η συνεδρίαση δεν υπάρχει κάποιο που να αφορά το Τ/Δ του Πύργου.
Δυστυχώς οι έδρες των Καποδιστριακών δήμων έχουν το μαχαίρι έχουν και το πεπόνι .
Κύριοι του Δημοτικού συμβουλίου ο νομοθέτης άνοιξε τον τάφο στα χωριά μας ,εσείς γιατί βάζετε την ταφόπετρα .
Δήμος δεν είναι μόνο ή έδρα .
Δήμος είναι και η άγονη γραμμή.
τα θέματα της συνεδρίασης στο σχετικό link:http://www.ypati.gr/media/files/prosklisi_DS_10Ioylioy.doc Διαβάστε περισσότερα...

Καμίνι η χώρα τις επόμενες ημέρες


Ο πρώτος μεγάλος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού είναι πρό των πυλών σύμφωνα με τις προγνώσεις της ΕΜΥ
Συγκεκριμμένα σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από σήμερα σε όλη την χώρα.
Αποκορύφωμα του καύσωνα σύμφωνα με όλα τα προγνωστικά στοιχεία θα είναι η ερχόμενη Τετάρτη που το θερμόμετρο αναμένεται να ξεπεράσει τους 42-43 βαθ. Σε πολλές περιοχές της χώρας.
Η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας θα αρχίσει από την Πέμπτη και αναμένεται να δροσίση το επόμενο Σ/Κ.

Η άνοδος της Θερμοκρασίας έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι μεγάλος και οι αρμόδιοι της Π.Υ ζητούν από τους πολίτες ,να έχουν τεταμένη την προσοχή τους και αν αντιληφθούν έστω και καπνό να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το 199
Διαβάστε περισσότερα...

Τρακτέρ καταπλάκωσε ηλικιωμένο

Σοβαρό ατύχημα συνέβη χτές το πρωί στον δρόμο Λουτρά Υπάτης – Λιανοκλάδι όταν ηλικιωμένος οδηγός τρακτέρ κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο και το τρακτέρ εξετράπει της πορείας του και ανετράπη.
Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε να επέμβει κλιμάκιο της 7ης ΕΜΑΚ το οποίο μετα από συντονισμένς ενέργειες κατόρθωσε να τον απεγκλωβίσει και ο άτυχος οδηγός να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2008

Το στέκι του Πύργου καλλωπίζεται

Στην εποχή της τηλεόρασης έχει χαθεί η ομορφιά της γειτονιάς. Εχουν χαθεί οι όμορφες στιγμές που μικροί και μεγάλοι τα καλοκαιρινά βράδια κάθονταν στις αυλές ,στον φράχτη , στο πεζούλι , και μιλούσαν ατέλειωτες ώρες περί ανέμων και υδάτων.
Χάθηκαν όλα εκτός από μια περίπτωση.
Εκτός από το πεζούλι στην στροφή του Αλή (Αη Λή )στην είσοδο του Πύργου.
Εκεί τους καλοκαιρινούς μήνες μαζεύονται νέες και γριές, αγόρια και άντρες και μιλούν για διάφορα θέματα, σίγουρα πολύ σπουδαιότερα από τα σκουπίδια που προσφέρει σήμερα η τηλεόραση.
Τους βλέπει κανείς και ευφραίνεται η ψυχή του. Τους χαίρεται και τους μακαρίζει. Ξαναζωντανεύουν τον φράχτη το πεζούλι την γειτονιά .Ξαναζωντανεύουν το χωριό.

Η Τοπική μας αρχή έβαλε ακόμα μια πινελιά στο « στέκι » δημιουργώντας μια μικρή παιδική χαρά για να είναι ο τόπος συνάντησης των Πυργιωτών, ακόμη ποιο ελκυστικός, ακόμη ποιο όμορφος Διαβάστε περισσότερα...

Μεγάλη φωτιά στο Ζηλευτό Μακρακώμης


Νέα μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε χτές στο Τ/Δ Ζηλευτού στον δήμο Μακρακώμης .
Η φωτιά ξεκίνησε από την Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου,αλλά λόγω των δυνατών ανέμων πήρε γρήγορα διαστάσεις .
Η Πυροσβεστική αντέδρασε άμεσα καθώς έσπευσαν 10 οχήματα με 30 πυροσβέστες και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούσαν 4 αεροσκάφη.
Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από δύο ώρες και έκαωε 150 περίπου στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης
Οι συνεχόμενες φωτιές στην Φθιώτιδα μας προετοιμάζουν για ένα « θερμό » καλοκαίρι και ειδικά στον Πύργο τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας πρέπει να είναι άμεσα ,οι κάτοικοι πρέπει να καθαρίσουν άμεσα ,αυλές ,κήπους οικόπεδα ,δρόμους από ξερά χόρτα και εύφλεκτα υλικά .
Το περσινό καλοκαίρι πρέπει να μας προβληματίσει όλους μας
Διαβάστε περισσότερα...

Στους Δήμους τα πρόστιμα για τις χωματερές


Οι Δήμοι θα πληρώσουν τα πρόστιμα που θα επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις παράνομες χωματερές απόθεσης στερεών αποβλήτων, προειδοποίησαν χθες τους άρχοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι υφυπουργοί Εσωτερικών Αθανάσιος Νάκος και Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης.
΄Όπως τόνισαν οι δυο υφυπουργοί η Ελλάδα, από την 1η Ιανουαρίου 2009, θα είναι υποχρεωμένη να πληρώνει πρόστιμο, για τις παράνομες χωματερές, ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ ημερησίως!
Το ποσόν αυτό θα παρακρατείται από του κοινοτικούς πόρους που δικαιούται η χώρα και θα χρεώνεται στους Δήμους που διατηρούν σε λειτουργία παράνομες χωματερές, σημείωσαν οι κύριοι Νάκος και Καλαφάτης, υπενθυμίζοντας ότι μέχρι το τέλος του χρόνου οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να προχωρήσουν σε τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων, με βάση τις κοινοτικές και τις εθνικές οδηγίες.
Κυριοι του Δήμου Υπάτης φροντίστε έγκαιρα να κλείσετε τις παράνομες χωματερές (π.χ Ανήλιαγος,καφρόρεμμα ,βίστριζα ,Σπερχειός ) γιατί τις δικές σας ευθύνες δεν μπορούν να τις πληρώνουν οι δημότες σας.
Διαβάστε περισσότερα...

Δηλητηρίασαν αγριογούρουνα


Εκτός από το παράνομο κυνήγι που απειλεί να αφανίση το είδος από την περιοχή μας ,οι λαθροκυνηγοί, ή (αγρότες που πλήτονται οι καλλιεργειές τους ) βρήκαν νέο τρόπο ξεκληρίσματος των αγριογούρουνων, το ρίξιμο φόλας.
Συγκεκριμμένα την περασμένη Δευτέρα 2 αγριογούρουνα βρέθηκαν νεκρά από θηροφύλακες στην ορεινή περιοχή του Καλλιδρόμου .
Οι εξετάσεις που έγιναν έδειξαν δηλητηρίαση όπως τόνισε ο πρόεδρος του κυνηγετικού συλλόγου Λαμίας κος Παπαρούνης από δηλητηριασμένα δολώματα (που όπως δείχνουν τα αποτελέσματα ) έχουν γεμίσει την περιοχή
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2008

ΑΠΟ 1034 ΣΕ 350 ΔΗΜΟΥΣ Σύμφωνα με τον Αδέσμευτο Τύπο

Τον Σεπτέμβριο τα νεώτερα για τον Καποδίστρια 2 σύμφωνα με την εφημερίδα αδέσμευτος τύπος
Ο χρησμός για τίς αλλαγές που θα επιφέρει , στον αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας μας ,ο Καποδίστριας 2 , θα δοθεί από τον Πρωθυπουργό κο Κ.καραμανλή στην Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης
Σύμφωνα με το δημοσιευμα από τους 1034 δήμους με τις συγχωνεύσεις θα παραμείνουν 350 χωρίς να επέρχεται καμμία μεταβολή στα διοικητικά όρια των δήμων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Διαβάστε περισσότερα...

Κυκλοφόρησε το νέο φύλλο της Οιτη οι ρίζες μας

Εφθασε στα χέρια των αναγνωστών της το νέο φύλλο Οίτη οι ρίζες μας
Κύριο θέμα της έκδοσης είναι οι επερχόμενες αλλαγές στον αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας μας και τον προβληματισμό που επικρατεί στην πριοχή μας για το μέλλον του Δήμου Υπάτης με αναδημοσίευση ρεπορτάζ από την εφημερίδα « ΣΕΝΤΡΑ»
Αλλα θέματα της πρώτης σελίδας είναι η επίσκεψη του Μανώλη Γλέζου στον Δήμο Υπάτης ρεπορτάζ από την επίσκεψη του δημάρχου Υπάτης στην Τσεχία για το δίκτυο μαρτυρικών πόλεων .

Αναφορά σε πλαίσιο για το αθλητικό αντάμωμα της ένωσης συλλόγων Δήμου Υπάτης που θα πραγματοποιηθεί στις 11-12 Αυγούστου στον Πύργο καθώς και ρεπορτάζ για το πρόγραμμα εκδηλώσεων των συλλόγων της Οίτης.
Στα θέματα που αφορούν τον Πύργο υπάρχει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 » που έχει προγραμματίσει ο σύλλογος Πυργιωτών για τον Αυγουστο στον Πύργο ,ρεπορτάζ από τον χορό του συλλόγου που έγινε στο κέντρο ΚΑΝ-ΚΑΝ στις 15/02/2008 στην Αθήνα ,ρεπορτάζ για τον εορτασμό του ΠΑΣΧΑ στον Πύργο η στήλη των κοινωνικών ,η οικονομική ενίσχυση του συλλόγου ( κατάλογος εισφορών ) και ρεπορτάζ για το πρόβλημα υδροδότησης τις ημέρες του Πάσχα στον Πύργο
Διαβάστε περισσότερα...