Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ στη Φθιωτιδα καλιεργουσαν Ινδικη Καναβη (χασισι...)ΝΟΜΙΜΑ!!!!!

 Το 1886 κάποιος Λ.Κ.Τ. από τη Λαμία ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει ινδική κάνναβη, να παράξει και να εμπορευθεί χασίς και με επιστολή στο περιοδικό “Ελληνική Γεωργία” ζητά πληροφορίες.
Το περιοδικό, στη στήλη “ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ”, σπεύδει να του απαντήσει (Νοεμβριος 1886, σελ.521):
“Περί Χασίς. Τω κ. Λ.Κ.Τ. εις Λαμίαν-Δύνασθε ευκόλως και επιτυχώς να καλλιεργήσετε το ναρκωτικόν τούτο φυτόν όπερ είναι απλώς ποικιλία της κοινής καννάβεως…”.
Τον Αύγουστο του 1892, η “Ελληνική Γεωργία”, στην ίδια στήλη (σελ.377-378} , αφου απαντήσει σε επιστολές αγροτών με θέματα όπως “περί γεωμήλων”, “περί καταπολεμήσεως της φθειριάσεως της ροδακινέας”, “ροδαί προσβαλλόμεναι υπό εντόμων”, απαντά και σε κάποιον Κ.Κ. , απο την Αθήνα, που ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει ινδική κάνναβη και παπαρούνα για την παραγωγή οπίου.
“Περί οπίου. Τω κ. Κ.Κ. εις Αθήνας. Το όπιον είναι ναρκωτική ουσία χρησιμοποιουμένη εν τη φαρμακευτική. Εις τας Ινδίας, την Σινικήν και εις τινα μέρη της Ανατολής καπνίζουσι το όπιον όπως το χασίς…..
Η καλλιέργεια του φυτού τούτου προς παραγωγήν οπίου δεν συμφέρει παρ’ ημίν, διότι απαιτεί πολλά ημερομίσθια, άτινα εν Ελλάδι είνε λίαν υπερτιμημένα… Προσεχώς πλειότερα”.
Για την καλλιέργεια της ινδικής κάνναβης τον παραπέμπει στο τεύχος του Νοεμβρίου του 1886, στην απάντηση στον αγρότη από την Λαμία.
Θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι για την καλλιέργεια της ινδικής κάνναβης να ήταν πολλοί.
Μεταξύ αυτών και το Υπουργείο Γεωργίας.
Τον Μάρτιο του 1887 (σελ.110-114) η “Ελληνική Γεωργία” δημοσιεύει ένα κείμενο με τίτλο “ΠΕΡΙ ΧΑΣΙΣ”. Δεν το έχει συντάξει γεωπόνος ή συνεργάτης του περιοδικού. Φέρει τον υπότιτλο “Εκθεσις του Δημάρχου Ορχομενού της Μαντινείας” και αρχίζει ως εξής:
“Κληθέντες όπως δώσωμεν, συνεπεία υπουργικής διαταγής, πληροφορίας περί της καλλιεργείας και της επεξεργασίας της παραγωγής του χασίς εν τω δήμω ημών, σπεύδομεν να εκθέσωμεν τα εξής:
Προ δεκαετίας μετεδόθη εν τω δήμω Ορχομενού η καλλιέργεια του χασίς εκ των πέριξ δήμων της Μαντινείας, εις ους, ως και εν Αργολίδι, εγένετο προηγουμένως δοκιμή παρ’ Αιγυπτίων, Κυπρίων και άλλων μεταναστών της Ανατολής, οίτινες ήλθον και εδίδαξαν την καλλιέργειαν και παρασκευήν του προϊόντος τούτου εν Ελλάδι.
Το χασίς σπείρεται κατά Φεβρουάριον, Μάρτιον και Απρίλιον εις πρώτης ποιότητος γαίας…”.
Ακολουθούν οι οδηγίες για την καλλιέργεια του φυτού και την παρασκευή του χασίς, τα έξοδα και τα έσοδα του αγρότη, οι τιμές στην ελληνική αγορά και η Έκθεσις του Δημάρχου κλείνει ως εξής “
…Αφ’ ης ήρξατο η καλλιέργεια του είδους τούτου εν τω δήμω Ορχομενού παρατηρείται μεγίστη γεωργική δραστηριότης”.
Το χασίς το συσκεύαζαν σε μικρά υφασμάτινα σακκίδια που είχαν μήκος 20 έως 30 εκατοστά, πλάτος 10 έως 15 και πάχος από 3 έως 5.
 Πάνω στο ύφασμα του σακκιδίου τυπώνονταν με μαύρο ή κόκκινο μελάνι το σήμα του εργοστασίου, το όνομα και η διεύθυνση του εργοστασιάρχη.
Η παρασκευή του χασίς γίνονταν σε ειδικά εργοστάσια, στη Τρίπολη, που απασχολούσαν γύρω στους 80 με 100 εργάτες.
Τρία από αυτά τα σακκίδια μεταφέρθηκαν από την Μέση Ανατολή και δωρήθηκαν στο φαρμακογνωστικό Μουσείο της Φαρμακευτικής Σχολής του Παρισιού. Πάνω στο ύφασμα, με κόκκινο μελάνι, ήταν γραμμένες οι λέξεις:
 ΕΞΤΡΑ Δ.Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. (Ολα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στο βιβλίο του Γ.Κ. Μακρή, “Το Ελληνικον χασίς”, 1929).
Το χασίς εξάγονταν στις αραβικές χώρες της Β.Αφρικής και της Μέσης Ανατολής και θεωρούνταν ένα από τα καλύτερα του κόσμου, ίσως και το καλύτερο.
Λίγο πριν το 1915 καλλιεργούνταν 26.000 στρέμματα με ινδική κάνναβη το χρόνο. Η παραγωγή του χασίς έφτανε στους 340 τόνους.
Στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, η Ελλάδα ήταν η μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα σε χασίς. Από το 1875 και για μισό αιώνα οι ποσότητες του εξαγομένου ελληνικού χασίς από τα λιμάνια της Σύρας, του Πειραιά και της θεσσαλονίκης παρουσίαζαν συνεχή αύξηση.
Από τις ποσότητες του χασίς που είχαν κατασχεθεί στην Τύνιδα της Τυνησίας φαίνεται πως οι περισσότερες είχαν σφραγίδα ελληνικών εργοστασίων (με κυριότερο τον οίκο “Σταύρου Κοτσακέ εν Τριπόλει”).
Ο Δήμαρχος του Ορχομενού μας πληροφορεί ότι κάθε στρέμμα (πρώτης ποιοτητας, γόνιμα, κοντά σε ποτάμια) “παράγει 8Ο-100 οκάδας φύλλου”.
 Ο Γ.Κ.Μακρής αναφέρει 130 οκάδες κατά μέσον όρο (μια οκά είναι 1.300 γρ. περίπου) .
 Από την ποσότητα αυτή παράγονταν 6-9 οκάδες χασίς (7 με 11 κιλά το στρέμμα). Οι παραγωγοί πωλούσαν την οκά 12-20 δραχμές (ο Δήμαρχος μας λέει ότι “το ημερομίσθιον προς εκφύλλισμα και κατασκευή της κόνεως, εργασιών τελουμένων συνήθως υπό γυναικών, κορασίων και παίδων, πληρώνεται από 1-1.50 δραχ…”). Εισέπρατταν δηλαδή από κάθε στρέμμα το λιγότερο 72 δρχ.και το περισσότερο 180 δρχ.
Τα έξοδα ανά στρέμμα ανέρχονταν στις 9 με 12 δραχμές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί ο Δήμαρχος γράφει στην ΄Εκθεσίν του “παρατηρείται μεγίστη γεωργική δραστηριότης”.
Το 1906 ψηφίζεται ο νόμος ΓΡΚΓ’ (3123,14/15 Ιουνίου) που φέρει τον τίτλο “Περί φορολογίας της Ινδικής καννάβεως και περί τελωνειακών μέτρων κατά την εξαγωγήν αυτής εις την αλλοδαπήν”.
Ο νόμος αποτελείται από τέσσερα Κεφάλαια (17 άρθρα συνολικά) εκ των οποίων το πρώτο τιτλοφορείται: “Στρεμματική φορολογία των προς παραγωγήν ινδικής καννάβεως σπειρωμένων γαιών”. Μερικά άρθρα του νόμου παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
Το άρθρο 1:”Επιβάλλεται από του έτους 1906 έγγειος κατά στρέμμα φόρος επί των προς παραγωγήν Ινδικής καννάβεως (cannabis indica, hachiche, χασίς) σπειρομένων γαιών, οριζόμενος μετά του κατά τον ΨΙΓ΄ νόμον του 1878 ποσοστού οδοποιίας εις δραχμάς οκτώ κατά στρέμμα”.
 Άρθρο 9 :”0 φόρος εισπράττεται από της 1 Νοεμβρίου εκάστου έτους. Εάν όμως το σύνολον του φόρου εν τινι δήμω κατά φορολογούμενον υπερβαίνη τας 100 δραχμάς, ο φόρος εισπράττεται εις μηνιαίας δόσεις, ων εκάστη δεν δύναται να είνε κατωτέρω των 50 δραχμών”. Για να φτιάξει τους δρόμους του το Ελληνικό Κράτος κάνει και ευκολίες στους φορολογούμενους παραγωγούς του χασίς.
Το άρθρο 14 (Β΄ Κεφ.): “Πας εξαγωγεύς Ινδικής καννάβεως (χασίς) προορισμένης δι’ άλλους ξένους λιμένας, πλην των Αιγυπτιακών, οφείλει, προς τη διασαφήσει της εξαγωγής,να καταθέτη παρά τη Τελωνειακή αρχή του τόπου της φορτώσεως χρηματικήν εγγύησιν εκ δραχμών δέκα (10) δι’ εκάστην οκάν εξαχθησομένης Ινδικής καννάβεως. Η εγγύησις αυτή επιστρέφεται τω καταθέτη μόνον επί τη προσαγωγή πιστοποιητικού της Ελληνικής Προξενικής αρχής, εις την περιφέρειαν της οποίας ανήκει ο λιμήν αποβιβάσεως …”.
Το άρθρο 14 (Γ’ Κεφ.): “Δημόσιοι υπάλληλοι, δήμαρχοι ή δημαρχικοί πάρεδροι αρνούμενοι , αναβάλλοντες ή αμελούντες την εκτέλεσιν των δια του παρόντος νόμου επιβαλλομένων αυτοίς καθηκόντων τιμωρούνται ανεκκλήτως με πρόστιμον μέχρι δραχμών 200 υπό του Υπουργού των Οικονομικών , καταδιώκονται δε και ποινικώς επί αρνήσει υπηρεσίας.”
Τα κρατικά έσοδα από την φορολογία των αγροτών και των εξαγωγέων θα πρέπει να ήταν και μεγάλα και άκρως αναγκαία. Τα πρόστιμα αυτά ήταν άλλη μια πηγή εσόδων. Οι φόροι και οι εγγυήσεις κατατίθενται σε έντοκο λογαριασμό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και “διατίθενται δε αποκλειστικώς προς αποξήρανσιν ελών και τελμάτων, προς εκκαθάρισιν καταβοθρών, προς εκτέλεσιν υδραυλικών εν γένει έργων και προς κατασκευήν δημοτικών οδών εν αις επαρχίαις εισπράττεται ο φόρος ή εξ ων παρήχθη η ινδική κάνναβις , εις ην ανήκει η καταπεσούσα εγγύησις” (άρθρο
Από τα τέλη του 19ου αιώνα αρχίζει να απαγορεύεται η χρήση του χασίς στις αραβικές χώρες. Ο Γ.Κ.Μακρής αναφέρει ότι “Δια της από 7ης Ιουνίου 1900 Διατάγματος απαγορεύεται αυστηρώς εις Τύνιδα η κατοχή , πώλησις και κατανάλωσις του χασίς.
Το Διάταγμα τούτο τυπικήν μόνον ισχύν έχον…”.
 Η χρήση του χασίς είναι ευρύτατη ανάμεσα στον πληθυσμό των αραβικών χωρών και το άριστο ελληνικό χασίς ήταν περιζήτητο, παρ’ όλες τις απαγορεύσεις. Το άρθρο 11 του παραπάνω νόμου έχει ως εξής: ”
 Απαγορεύεται η δι’ Αίγυπτον εξαγωγή Ινδικής καννάβεως εκ των λιμένων του Ελληνικού Κράτους”.
Ο Γ.Κ.Μακρής αναφέρει όμως: “Η εξαγωγή του Ελληνικού χασίς εις το εξωτερικόν, ήτοι κυρίως, εις Αίγυπτον ενεργείται λαθρεμπορικώς εκ μέρους των Ελλήνων εμπόρων εξ ων πλείστοι πολλάκις εφυλακίσθησαν και επλήρωσαν πρόστιμον. Τα μέσα άτινα μετήρχοντο όπως εξαπατήσωσι τας Αιγυπτιακάς Αρχάς και αι περιπέτειαι ας υφίσταντο πολλοί εξ αυτών θα απήτουν ολοκλήρους τόμους δια να περιγραφώσι, καθ’ ότι η γόνιμος φαντασία των διενεργούντων το λαθρεμπόριον εξεύρισκε νέας μεθόδους δια την εισαγωγήν του προϊόντος” (σελ. 42 ).
Τώρα εξηγείται η χρηματική εγγύηση που έπρεπε να καταβαλλουν οι εξαγωγείς στο Τελωνείο του τόπου της φόρτωσης (δέκα δραχμές την οκά, μεγάλο ποσό).
Για να πάρουν πίσω την εγγύηση έπρεπε να προσκομίσουν πιστοποιητικό από την Προξενική Αρχή της χώρας εισαγωγής ότι το χασίς έφτασε στη χώρα προορισμού και πουλήθηκε. Η εισαγωγή όμως του χασίς είχε απαγορευθεί στις αραβικές χώρες. Η χρηματική εγγύηση δεν επιστρεφόταν ποτέ.
Ηταν το μερίδιο που έπαιρνε το Ελληνικόν Κράτος από τα τεράστια κέρδη των Ελλήνων λαθρεμπόρων. ( Έτσι αποξηράναμε έλη, φτιάξαμε δρόμους . . . )
Τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι αγρότες προτιμούν να καλλιεργήσουν σιτάρι παρά ινδική κάνναβη (η τιμή του σιταριού κατά τη διάρκεια του πολέμου είχε ανεβεί πολύ).
Από τα 1919 όμως αρχίζει και πάλι η καλλιέργεια της ινδικής κάνναβης. Το 1920 το Ελληνικον Κράτος παίρνει μια πολύ σημαντική απόφαση.
Ο νομος 2107 της 11/14 Μαρτίου φέρει τον τίτλο
“Περί απαγορεύσεως της καλλιέργειας, της εμπορίας και της καταναλώσεως της ινδικής κάνναβης (χα­σίς)” και συγκροτείται από οχτώ άρθρα. Το άρθρο 1 παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον:
“Απαγορεύεται καθ’ όλον το Κράτος η καλλιέργεια της ινδικής καννάβεως (χασίς), από 1ης δε Ιανουαρίου 1921 απαγορεύεται και η αγορά, πώλησις, κατοχή, μεταφορά αυτής ως και πάσα άλλη δικαιοπραξία επ’ αυτής”.
Το 1924 το Ελληνικόν Κράτος αλλάζει γνώμη.
Ο νόμος 3070 της 24/31 Μαρτίου φέρει τον τίτλο: “Περί τροποποιήσεως του Νόμου 2107 του 1920 ‘περί της ινδικής καννάβεως’” και αποτελείται από δυο άρθρα.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 μας ενημερώνει για την αλλαγή:”Εν άρθρω 1 του Νόμου 2107 του 1920 η περικοπή από ‘1ης δε Ιανουαρίου 1921′ αντικαθίσταται δια της από ‘1ης Ιανουαρίου 1926′”.
Το άρθρο 2 πρέπει να παρατεθεί ως έχει:
 “1. Το άρθρο 11 του Νόμου ΓΡΚΓ΄ του 1906 ‘περί φορολογίας της ινδικής καννάβεως κλπ’ τίθεται εν ισχύη μέχρι της 1 Ιανουαρίου 1926.
– 2.Πας εξαγωγεύς ινδικής καννάβεως προωρισμένης δι’ άλλους ξένους λιμένας, πλην των Αιγυπτιακών, οφείλει εν τη διασαφήσει εξαγωγής να καταθέση παρά τη τελωνειακή αρχή του τόπου της φορτώσεως γραμμάτιον παραλαβής Δημοσίου Ταμείου εμφαίνον την εις αυτό κατάθεσιν υπέρ του Δημοσίου δραχμών πεντήκοντα(50) δι’ εκάστην οκάν εξαχθησομένης ινδικής καννάβεως”. Λαθρεμπόριο, ξελαθρεμπόριο, έσοδα είναι αυτά.
Το Ελληνικόν Κράτος το 1925 αλλάζει και πάλι γνώμη.
Το Νομοθετικό Διάταγμα της 7/20 Νοεμβρίου φέρει τον τίτλο “Περί τροποποιήσεως του Νόμου 3070 του 1924″ και απαρτίζεται μόνο από ένα άρθρο:
“Άρθρον μόνον. 1.Εν εδαφίω 1 του άρθρου 1 του Νόμου 3070 η περικοπή ‘από 1 δε Ιανουαρίου 1926 ‘ αντικαθίσταται δια της ‘από 1 δε Ιανουαρίου 1936 ‘
 – 2.Εν εδαφίω 2 του άρθρου 1 και εν εδαφίω 1 του άρθρου 2 του αυτού Νόμου η περικοπή της ‘1 Ιανουαρίου 1926′ αντικαθίσταται δια της ‘1 Ιανουαρίου 1936′”.
Άλλα δέκα χρόνια παράταση. Άλλα δέκα χρόνια φορολόγησης των αγροτών παραγωγών χασίς, άλλα δέκα χρόνια επιβολής χρηματικών εγγυήσεων στους λαθρεμπόρους του χασίς, αλλά δέκα χρόνια είσπραξης εσόδων.
Το 1932 το Ελληνικον Κράτος αλλάζει και πάλι γνώμη.
Με τον νόμο 5539 της 15/23 Ιουνίου 1932 “Περί μονοπωλίου των ναρκωτικών φαρμάκων και του ελέγχου αυτών” κλείνει η αυλαία της νόμιμης και υπό το κράτος ενισχυόμενης καλλιέργειας ινδικής κάνναβης,παραγωγής και εξαγωγής χασίς. Περιλαμβάνει 40 άρθρα αλλά μας ενδιαφέρουν μόνο τα 1, 2 και 14.
Το άρθρο 1 καταγράφει ποιές ουσίες θεωρεί ο νόμος ως ναρκωτικά – μεταξύ αυτών και η ινδική κάνναβη.Το άρθρο 2 είναι πολύ σύντομο:
“Η καθ’ άπαν το Κράτος εισαγωγή και πώλησις των εν τω άρθρω 1 καθοριζομένων ναρκωτικών είναι αποκλειστικόν δικαίωμα του Κράτους και ανήκει εις το Υπουργείο Υγιεινής.”. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι θέλει να πει. Το άρθρο 14 αναφέρει:
“Η καλλιέργεια της ινδικής καννάβεως ως και η κατοχή αυτής εν Ελλάδι απαγορεύεται.
Οι προ της δημοσιεύσεως του παρόντος κάτοχοι ινδικής κανάβεως αποζημιούνται, κατά τα δια διατάγματος ορισθησόμενα, και η ινδική κάνναβις καταστρέφεται.
Επίσης αποζημιούνται, κατά τα δια διατάγματος ορισθησόμενα, οι κτηματίαι ή και οι καλλιεργηταί των οποίων η εσοδεία εξ ινδικής καννάβεως προ ή μετά τον θερισμόν κατεστράφη κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 7 του νόμου 2107 (σ.σ. του 1920)Εκ της καταβληθησομένης αποζημιώσεως , ως ανωτέρω, εις τους κατόχους ινδικής καννάβεως παρακρατείται ποσοστόν 10 % το οποίον διατίθεται δια τους ακολούθους κοινωφελείς σκοπούς…” και αναφέρει κατασκευές αγροκηπίων, συντήρηση εθνικής οδού, κατασκευή αμαξιτής οδού και καθαρισμό καταβοθρών κάποιου χειμάρρου. Ολα αυτά τα δημόσια έργα στη Πελοπόννησο.
ΠΗΓΗ::http://tsouknida.com/2009/06/17/344-3/
Διαβάστε περισσότερα...

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1896 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Α) Επαρχία Φθιώτιδας
Δήμος Λαμιέων (11.662 κ.): Λαμία (7.414 κ.), Δαϊτσά (31 κ., Αγριλιά από το 1927), Δερβέν Φούρκα (278 κ., Καλαμάκι από το 1930), Δίβρη (434 κ.), Ιμίρμπεη (1.228 κ., Ανθήλη από το 1927), Καλύβια (262 κ.), Κόμμα (279 κ.), Λιμογάρδιον (144 κ.), Μεγάλη Βρύση (199 κ.), Μπεκή (374 κ., Σταυρός από το 1927), Παληοχώρι (100 κ.), Σαρμουσακλή (643 κ., Ροδίτσα από το 1930), Ταράτσα (110 κ., σήμερα ενωμένη με τη Λαμία), Τσοπανλάτες (147 κ., Λυγαριά από το 1920), Μονή Γενέσιον της Θεοτόκου ή Αντινίτσης (19 κ.).
Δήμος Ηρακλειωτών (5.661κ.): Αλεπόσπιτα (πρωτεύουσα χειμερινή, 207 κ.), Μοσχοχώρι (πρωτεύουσα θερινή, 648 κ.), Βαρδάτες (318 κ.), Γαρδικάκι (357 κ., Οίτη από το 1930), Γρεβενό (37 κ.), Δαμάστα (265 κ.), Δέλφινο (81 κ.), Δρακοσπηλιά (290 κ., Θερμοπύλαι από το 1955), Δύο Βουνά (185 κ.), Ελευθεροχώρι (205 κ.), Μουσταφάμπεη (402 κ., Ηράκλεια από το 1915), Κομποτάδες (756 κ.), Κουμαρίτσι (144 κ.), Κωσταλέξη (243 κ.), Ματάκια (94 κ.), Νευρόπολις (49 κ.), Παύλιανη (885 κ.), Προκοβενίκο (146 κ., Σκαμνός από το 1927), Σκληθράκι (44 κ.), Φραντζή (292 κ.), Μονή Δαμάστα «η Παναγία» (13 κ.).
Δήμος Κρεμαστής Λαρίσης (2.479 κ.): Γαρδίκιον  (1.151 κ., Πελασγία από το 1927), Άγναντη (37 κ.), Αχλάδιον (38 κ., Νέα Σπαρτιά από το 1955), Βελέση (7 κ., Καμαρόβρυση από το 1927), Γλύφα (71 κ.), Μαχαλάς (90 κ.), Μύλοι (400 κ.), Ράχες (546 κ.), Σουβάλα (139 κ., Βαθύκοιλο από το 1927).
Δήμος Μακρακώμης (5,922 κ.): Βαρυμπόπη (555 κ., Μακρακώμη από το 1916), Αρχάνη (441 κ.), Ασβέστη (185 κ.), Γιαννιτσού (833 κ.), Γραμμένη Ράχη (439 κ.), Καστρί (214 κ.), Λιτόσιλον (339 κ.), Μάκρυση (469 κ., Μάκρη από το 1927), Παλιούρι (62 κ.), Πλατύστομο (426 κ.), Ροβολιάρι (732 κ.), Σκόρλια (293 κ., Πτελέα από το 1930), Τσούκα (934 κ.).
Δήμος Νέας Μιτζέλης (685 κ.): Νέα Μιτζέλα (685 κ., Αμαλιάπολις από το 1899).
Δήμος Ομιλαίων (4.262 κ.): Γαρδίκι (1.322 κ.), Αργύρια (400 κ.), Κολοκυθιά (358 κ.), Κυριακοχώρι (636 κ.), Μούστροβο (129 κ., Περιβόλι από το 1927), Νικολίτσιον (114 κ.), Σέλιανη (911 κ., Μάρμαρα από το 1927), Στάγια (342 κ., Πλάτανος από το 1957).
Δήμος Παραχελωϊτών (2.135 κ.): Λιανοκλάδι (716 κ.), Αμούρι (401 κ.), Δερβέν Καρυά (504 κ., Μοσχοκαρυά από το 1927), Ζέλι (138 κ., Ζηλευτό από το 1927), Κούρνοβο (184 κ., Τρίλοφο από το 1957), Στύρφακα (372 κ.).
Δήμος Σπερχειάδος (5.271 κ.): Αγά (1.025 κ., Σπερχειάδα από το 1916), Γόργιανη (51 κ.), Γυφτοχώρι (450 κ., Καλλιθέα από το 1915), Καμπιά (346 κ.), Κλωνί (343 κ.), Κουφόδενδρα (82 κ.), Μπρούφλιανη (557 κ., Δίλοφο από το 1927), Παλαιοβράχα (1.051 κ.), Φτέρη (689 κ.), Χαλίλη (697 κ., Μεσοποταμία από το 1930).
Δήμος Τυμφρηστού (5.922 κ.): Μαυρίλο (333 κ.), Ζημιανή (509 κ., Δίκαστρο από το 1927), Ζιόψη (676 κ., Ασπρόκαμπος από το 1927), Κανάλια (425 κ.), Κάψη Μεγάλη (402 κ.), Κάψη Πέρα (512 κ.), Κάψη Μεσαία (205 κ.), Λευκάδα (399 κ.), Μερκάδα (397 κ.), Νεοχώρι (311 κ.), Παλιόκαστρο (470 κ.), Παλιοχώρι (242 κ.), Περίβλεπτο (279 κ.), Πιτσιωτά (363 κ.), Πουγκάκια (399 κ.).
Δήμος Υπάτης (7.132 κ.): Υπάτη (1.552 κ.), Λουτρά Υπάτης (57 κ.), Αμαλότα (7 κ.), Βασιλικά (207 κ.), Ζαπάντη (56 κ.), Καράλη (71 κ.), Καρυά (131 κ.), Καστανιά (368 κ.), Λαδικού (112 κ.), Λάλα (346 κ., Ροδωνιά από το 1927), Λιάσκοβο (289 κ., Μεσοχώρι από το 1927), Λουπάκι (116 κ.), Λυχνό (217 κ.), Μάντεσι (204 κ., Περιστέρι από το 1927), Μεξιάτες (753 κ.), Μπουγομύλου (223 κ., Αργυροχώρι από το 1926), Νιοχώρι (801 κ.), Ριγόζανο (67 κ., Καπνοχώρι από το 1927), Συκά (325 κ.), Σμόκοβο (458 κ., Πύργος από το 1927), Χομίργιανη Εδώθε (412 κ., Δάφνη από το 1927), Χομίργιανη Πέρα (344 κ., Ανατολή από το 1927), Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Αγάθωνος (16 κ.).
Δήμος Φαλάρων (4,641 κ.): Στυλίς (1.790 κ.), Στυλίδος λιμήν (62 κ.), Αγία Μαρίνα (186 κ.), Αυλάκι (183 κ.), Αχινός (317 κ.), Βουρλιά (163 κ.), Δρίστελα (113 κ.), Λογγίτσι (344 κ.), Μαυρίκα (58 κ.), Νεράϊδα (273 κ.), Νίκοβα (330 κ., Άνυδρο από το 1930), Σαπουνά (112 κ.), Σπαρτιά (382 κ.), Τσερνοβίτι (328 κ., Παλαιοκερασιά από το 1927).
Β) Επαρχία Δομοκού
Δήμος Θαυμακών (6,250 κ.) : Δομοκός (1632 κ.), Αγόριανη Άνω (105 κ.), Αγόριανη Κάτω (569 κ.), Βαρδαλή (363 κ.), Βελεσιώτες (354 κ.), Βούζι (404 κ.), Γιακαρόμπα (313 κ., Αγραπιδιά από το 1928), Γιαρακλί (238 κ.), Καρατσιάλι (201 κ., Αχλαδιά από το 1928), Καζλόμπα (36 κ.), Λεύκα (220 κ.), Μασλί (90 κ.), Μπεκριλέρ (181 κ.), Πουρνάρι (380 κ.), Σκάρμιτσα (385 κ., Θαυμακός σήμερα), Τσατμά (291 κ.), Συτενή ή Νέα Τσιόμπα (77 κ.), Τσιφλικάκι (27 κ.), Τσιφλάρι (189 κ., Σοφιάδα από το 1915).
Δήμος Μελιταίας (3.458 κ.) : Αβαρίτσα (565 κ., Μελιταία από το 1915), Αλήφακα (179 κ.), Δραχανί (65 κ.), Δραμάλα (283 κ.), Καραχασάν (63 κ.), Μακρολείβαδο (129 κ.), Μαντασιά (400 κ.), Νιοχώρι (620 κ.), Παλαμάς (492 κ.), Χιλιαδού (662 κ., Φιλιαδών από το 1915), Μονή Αγία Τριάς Αβαρίτσας.
Δήμος Ξυνιάδος (2.231 κ.) : Ομβριακή (917 κ.), Αλχανί Άνω (34 κ.), Αλχανί Κάτω (69 κ.), Άγιος Γεώργιος, Δαουκλί (282 κ.), Δερελί (437 κ.), Δραχμάναγα, Ζαπάντι (202 κ.), Κορομηλιά, Λειβαδάκι, Οζερός (116 κ.), Παναγιά (138 κ.), Δερβένι (36 κ.), Μονή Αγίου Αθανασίου.
Γ) Επαρχία Λοκρίδος
Δήμος Αταλάντης (3.555 κ.) : Ταλάντι (1.403 κ., Αταλάντη από το 1833), Έξαρχος (409 κ.), Επάνω Μαχαλάς (58 κ.), Ζέλιον (522 κ.), Καλαπόδιο (447 κ.), Κολάκα (243 κ.), Κυπαρίσσι (80 κ.), Μπούζι (48 κ., Τρίκορφο από το 1928), Σκεντέραγα (345 κ., Μεγαπλάτανος από το 1928), Άγιοι Ανάργυροι μονή διαλυμένη, Αγία Παρασκευή, Δερβίσμπεη (Άγιος Βλάσιος από το 1928), Μούλκια, Μύλοι Αλμυρού, Προφήτης Ηλίας, Κάτω Πέλλα, Αταλάντη (νησίς).
Δήμος Δαφνουσίων (2.538 κ.) : Λειβανάτες (1.213), Άγναντη ή Άγιος Αθανάσιος (167 κ.), Αρκίτσα (355 κ.), Γουλέμι (155 κ.), Λογγός (84 κ.), Άγιος Κωνσταντίνος (423 κ.), Μελιδόνι, Ταχανί-[Βιλίδιον Μονή διαλυμένη], Δημητράκιον, Ευλογιά, Νεοχώριον.
Δήμος Δρυμαίας (4.603 κ.): Δαδί (3.431 κ., Αμφίκλεια από το 1915), Γλούνιτσα (599 κ., Δρυμαία από το 1915), Δερνίτσα (240 κ., Καλοθρόνιον από το 1928), Ξυλικοί (316 κ.), Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου (17 κ.).
Δήμος Ελατείας (3.240 κ.): Δραχμάνι (1.113 κ., Ελάτεια από το 1916), Κραβασαράς (197 κ.), Μάνεσι (452 κ.), Μιραλί (213 κ., Προφήτης Ηλίας από το 1928), Μπέλεσι (355 κ., Ανθοχώρι από το 1928), Μπησχήνι (502 κ.), Σουλίμπεη (206 κ., Παναγίτσα από το 1928), Σφάκα (202 κ.), Δοριζα, Τσάρεσι.
 Δήμος Θερμοπυλών (3.644 κ.) : Μώλος (1.185 κ.), Άντερα (417 κ., Σκάρφεια από το 1931), Αγία Τριάς (308 κ.), Κατμάτα (201 κ., Ανάβρα από το 1928), Καραβίδα (147 κ.), Λιαπάτα (197 κ., Άγιος Χαράλαμπος από το 1957), Μενδενίτσα (859 κ.), Ρεντζέρι (330 κ., Καλλίδρομον από το 1928), Άγιος Γεώργιος (Μονή διαλυμένη),  Βουμβάρδα, Χονδρονικόλας.
Δήμος Θρονίου (2.044 κ.): Ρεγγίνι (527 κ.), Δερβισάδες ή Άγιος Σεραφείμ (277 κ.), Θρόνιον (25 κ.), Καρυά (470 κ.), Καινούργιον (263 κ.), Κόμνινα (275 κ.), Καημένα Βούρλα (29 κ.), Καθάρες (77 κ.), Χάρμα (101 κ.), Βασιλικά.
Δήμος Λαρύμνης (3.902 κ.): Μαρτίνον (1.109 κ.), Λάρυμνα ή Καστρί (206 κ.), Λάρυμνα ή Καστρί Όρμος (10 κ.) Λούτσι ή Λούτος (93 κ.), Μάζι (122 κ., Πευκοχώρι από το 1928), Μαλεσίνα (1.068 κ.), Παύλου (480 κ.), Πύργος (278 κ.), Προσκυνά, Τραγάνα (527 κ.), Μονή Αγίου Γεωργίου Μαλεσίνης (9 κ.).
Δήμος Νέας Πέλλης (843 κ.): Άνω Πέλλη (763 κ.), Κάτω Πέλλη (63 κ.), Όρμος Κάτω Πέλλης (17 κ.).
Δήμος Τιθορέας (3.370 κ.) : Βελίτσα (1600 κ., Τιθορέα από το 1926), Αγία Μαρίνα (508 κ.), Καλύβια Βελίτσας (603 κ., Κηφισοχώρι από το 1889, Κάτω Τιθορέα από το 1955), Μόδιον (658 κ.), Μονή Αγίας Μαρίνας ( 1 κ., διαλυμένη).
Πηγη -http://sotosalexopoulos.blogspot.com
Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

Πυρκαγιές σε Καμηλόβρυση και Σ.Σ. Λειανοκλαδίου


Για δυο πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, λίγο μετά τις 15:00, τρέχουν αυτή την ώρα οι πυροσβέστες στη Φθιώτιδα.

Η πρώτη είναι σε οικοπεδικό χώρο στη Λαμία, λίγο πριν στην διασταύρωση του Σ.Σ. Λειανοκλαδίου, μέσα σε κατοικημένη περιοχή, όπου έχουν σπεύσει δυο οχήματα από τη Λαμία.

Η δεύτερη είναι σε δασική έκταση με πουρνάρια και χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή της Καμηλόβρυσης στο δρόμο Λαμίας - Δομοκού. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Π.Υ., από Λαμία και Δομοκό, ενώ σηκώθηκαν και τα δυο αεροπλάνα από το αεροδρόμιο της Λαμίας..lamiareport.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Το Κοινωνικό Ιατρείο στη Λαμία είναι γεγονός !


Μητρόπολη, Δήμος, και Ιατρικός Σύλλογος ενώνουν τις δυνάμεις τους για τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας, που έχουν ανάγκη από γιατρούς και φάρμακα...
Την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Ιατρείου στη Λαμία, ανακοίνωσαν σήμερα από κοινού, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ.κ. Νικόλαος, ο Δήμαρχος Λαμιέων κ.Γεώργιος Κοτρωνιάς και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας κ.Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος.

-Αυτός ο λαός δεν αξίζει τέτοιας αντιμετώπισης, αλλά όταν η πολιτεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί, έρχεται η ΚΟΙΝΩΝΙΑ να καλύψει το κενό...-, είπε με νόημα ο πρόεδρος του Ι.Σ.Φ. Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος, ο οποίος είχε και την πρωτοβουλία για την ίδρυση του Κοινωνικού Ιατρείου.

-Θα είναι μια όαση μέσα στην σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας, για όσους αδελφούς μας έχουν ανάγκη...-, σημείωσε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας.

-Ο Δήμος παρέχει τη στέγη των Ιατρείων, τη γραμματεία και αναλαμβάνει το κόστος των φαρμάκων..., είπε ο Γιώργος Κοτρωνιάς, τονίζοντας ότι ό Δήμος παρά τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν, κάνει ότι μπορεί για να ανακουφίσει τους δημότες που είναι ανασφάλιστοι και δεν έχουν την δυνατότητα περίθαλψης και φαρμάκων.

Έγινε επίσης έκκληση για βοήθεια και χορηγίες, που μπορούν να προέλθουν, είτε από φυσικά πρόσωπα, είτε από εταιρείες, επιχειρήσεις, φορείς και Συλλόγους.

Οι πολίτες μορούν να προσφέρουν φάρμακα - Περισσότερες πληροφορίες για το Κοινωνικό Ιατρείο:

- Θα λειτουργεί σε δύο ειδικά διαμορφωμένους χώρους στο κτίριο του Γ΄ΚΑΠΗ του Δήμου Λαμιέων (οδός Τυμφρηστού 58Α) τηλ:22310-22808

- Απευθύνεται σε ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ συμπολίτες μας (δεν έχουν δηλαδή Ασφαλιστικό Φορέα και καμιά Ιατροφαρμακευτική κάλυψη).

- Θα λειτουργεί από ώρα 14:30 έως 17:00 καθημερινά από εθελοντές Γιατρούς μετά από τηλεφωνικό ραντεβού που μπορεί να κλείνει στο τηλ:22310-22808 κάθε ενδιαφερόμενος.

- Οι πολίτες που θέλουν να προσφέρουν φάρμακα που δεν χρησιμοποιούν και έχουν περιθώριο λήξης τουλάχιστον μετά από 6μήνες, μπορούν να τα προσκομίσουν το Σάββατο 30 Ιουνίου από ώρα 11:00 έως 13:00 στο κιόσκι στην πλατεία Ελευθερίας ή μπορούν να απευθύνονται στους Εφημέριους των Ιερών Ναών ή στις Διευθύντριες των ΚΑΠΗ του Δήμου Λαμιέων της περιοχής τους και να τους τα παραδίδουν.lamiareport.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

Σαν χθές το ολοκαύτωμα της Υπάτης !


 17 Ιουνίου 1944: Το ολοκαύτωμα της Υπάτης από τα ναζιστικά γερμανικά στρατεύματα

Στις 17 Ιουνίου 1944, ημέρα Σάββατο, γράφτηκε ίσως η πιο μελανή σελίδα στην νεότερη ιστορία της Υπάτης.

Στρατιωτικά τμήματα της κεντρικής Γερμανικής διοίκησης Λαμίας επιτέθηκαν κατά της Υπάτης, εκτελώντας 28 άτομα, τραυματίζοντας 30, καταστρέφοντας 375 από τα 400 σπίτια της πόλης, βυζαντινές εκκλησίες και ιστορικά αρχοντικά.

Για την προσφορά της στην Ενωμένη Εθνική Αντίσταση, που κορυφώθηκε με το ολοκαύτωμα αλλά και την εκτέλεση των Υπαταίων Πατριωτών μετά την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου, από τους Γερμανούς, η Υπάτη ανακηρύχθηκε Μαρτυρική Πόλη.
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΥΡΓΟΥ ΥΠΑΤΗΣ

Τμήματα 1/1 Εγγεγραμμένοι 263 Ψήφισαν 169
Λευκά 1 Ακυρα 1 Έγκυρα 167
Ενσωμάτωση 100,00% Αποχή 35,74%
Κόμμα
ΠοσοστόΨήφοι
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ40,7268
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ15,5726
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ15,5726
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ13,7723
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ8,3814
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ2,995
Δημοκρατική Αριστερά1,202
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ0,601
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ0,601
δημιουργία, ξανά!0,601
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ0,000
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ0,000
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ0,000
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ0,000
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ0,000
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ0,000
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

6ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΙΤΗΣ καλοκαίρι 2012 τόπος τεχνών Χώρα Λελέϊκα Υπάτης


  Για έκτο συνεχόμενο καλοκαίρι, ο τόπος τεχνών Χώρα θα διοργανώσει το Φεστιβάλ Οίτης 2012, το μοναδικό Φεστιβάλ της περιοχής μας που ανήκει στο Δίκτυο των Φεστιβάλ του Υπουργείου Πολιτισμού
Αναλυτικά το πρόγραμμα στο www.xwra.gr
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΙΤΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012
Τόπος τεχνών Χώρα, Λελέϊκα Υπάτης, τηλ 2231051075
Για τις συναυλίες τα εισιτήρια στην προπώληση ξεκινούν από 10 ευρώ και στην πόρτα 15 ευρώ.
Προπώληση: video spot SEVEN πλατείας Λαού, Λαμία. Τηλ 2231066320
ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
Παρασκευή 8 Ιουνίου: bar theatre ΑΚΟΥΩ ΦΩΝΕΣ
Προπώληση 5 ευρώ, Πόρτα 10 ευρώ
Τετάρτη 13 Ιουνίου: Θέατρο ΦΑΥΣΤΑ του Μποστ
Παρασκευή 15 Ιουνίου: Έκθεση Papier Mâché, της Ευαγγελίας Σουλιώτη. Όταν το χαρτί συναντήθηκε με τα χρώματα έγιναν “Ζευγάρια”. Κούκλες από χαρτί, όλες ζευγάρια θα βρίσκονται στην “ΧΩΡΑ” μέχρι και τις 25 Ιουνίου. Εγκαίνια: Παρασκευή 15 Ιουνίου, 9μ.μ.
Τετάρτη 20 Ιουνίου: Συναυλία του ΑΛΚΙΝΟΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ
Προπώληση 12 ευρώ, Πόρτα 15 ευρώ
Πέμπτη 21 Ιουνίου: Θέατρο Σκιών Χατζάκη Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΔΕΝΤΡΙ
Δευτέρα 25 Ιουνίου: Παιδική Σκηνή της Κάρμεν Ρουγγέρη ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
Τετάρτη 27 Ιουνίου: Αρχαία Τραγωδία ΠΕΡΣΕΣ του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Γιάννη Νικολαίδη
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ – ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΡΟΧΑΣ – ΑΙΑΣ ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ – ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΣΚΟΣ – Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
Παρασκευή 29 Ιουνίου: Συναυλία της Νατάσσας Μποφίλιου
Παρασκευή 29 Ιουνίου: Τριήμερο Εργαστήρι Κεραμικής
ΙΟΥΛΙΟΣ 2012
Δευτέρα 2 Ιουλίου: Παιδική Σκηνή από το θέατρο Αποθήκη Η Σταχτοπούτα & η Ιστορία της
Τρίτη 3 Ιουλίου: Συναυλία Γλυκερία – Αρετή Κετιμέ – Dilek Koc
Προπώληση 12 ευρώ, Πόρτα 15 ευρώ
Τετάρτη 4 Ιουλίου : Θέατρο Σκιών Χατζάκη Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
Πέμπτη 5 Ιουλίου: Θέατρο ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ Η ΝΑ ΜΗ ΖΕΙ
Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Τάσος Κωστής, Σοφία Μουτίδου, Χριστίνα Τσάφου, Σπύρος Μεργιανός, Πρόδρομος Τουσουνίδης.
Παρασκευή 6 Ιουλίου: Συναυλία του Απόστολου Ρίζου
Προπώληση 10 ευρώ, Πόρτα 15 ευρώ
Δευτέρα 9 Ιουλίου: Συναυλία της Μελίνας Κανά και Λιζέτας Καλημέρη
Προπώληση 10 ευρώ, Πόρτα 15 ευρώ
Τετάρτη 11 Ιουλίου: Θέατρο Σκιών Χατζάκη Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ο Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟ ΦΙΔΙ
Πέμπτη 12 και Παρασκευή 13 Ιουλίου: Σεμινάριο Εισαγωγή στην αεικαλλιέργεια. Εισηγήτρια :Τίνα Λυμπέρη
Τετάρτη 18 Ιουλίου: Συναυλία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη
Προπώληση 15 ευρώ, Πόρτα 20 ευρώ
Δευτέρα 23 Ιουλίου: Θέατρο Σκιών Χατζάκη Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
Τετάρτη 25 Ιουλίου: Συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου με τα Κίτρινα Ποδήλατα
Προπώληση 12 ευρώ, Πόρτα 15 ευρώ
Πέμπτη 26 Ιουλίου: Παιδική Σκηνή Ντόρα Η Εξερευνήτρια
Δευτέρα 30 Ιουλίου: Θέατρο Ο ΤΥΧΑΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥ
Παίζουν: ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΡΟΣ, ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ, ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΠΕΤΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΤΣΑΗΛΙΔΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012
Τετάρτη 1 Αυγούστου: Συναυλία της Μαριέττας Φαφούτη
Δευτέρα 6 Αυγούστου: Θέατρο Σκιών Χατζάκη Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΜΟΙΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΕΛΩΝ
Δευτέρα 20 Αυγούστου: Θέατρο Σκιών Χατζάκη Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΨΑΡΑΣ
Τετάρτη 22 Αυγούστου: Θέατρο Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ
Με τους Παύλο Χαϊκάλη, Ρένια Λουϊζίδου, Δημήτρη Μαυρόπουλο, Τζόυς Ευείδη και Έρση Μαλικένζου
Πέμπτη 23 Αυγούστου: Κουκλοθέατρο Το Χρυσό Ψαράκι
Παρασκευή 24 Αυγούστου: Συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου
Προπώληση 12 ευρώ, Πόρτα 15 ευρώ
Τρίτη 28 Αυγούστου: Αρχαία Τραγωδία ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ εν Αυλίδι του Ευριπίδη
Πρωταγωνιστούν: ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ [Kλυταιμνήστρα], ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑÏΝΑΣ [Αγαμέμνων] ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΠΑ [Ιφιγένεια], MHNAΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ [πρεσβύτης], ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΝΚΟΓΛΟΥ [Αχιλλέας], ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ [άγγελος], ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ [Μενέλαος], ΛΟΥΚΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΟΥΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ, ΑΡΕΤΗ ΠΑΣΧΑΛΗ. Σε ρόλο κορυφαίας η ΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ.
Παρασκευή 31 Αυγούστου: AΦΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ και ΚΡΟΥΣΤΑ με την ομάδα SELI KANOU
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012
Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου – ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ
Το Κουκλοθέατρο Λαμίας παρουσιάζει Κουκλοπαιχνίδια – Κουκλοιστορίες
Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου : Συναυλία του Μπάμπη Στόκα
Προπώληση 12 ευρώ, Πόρτα 15 ευρώ
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

Λαμία:Πήγε να ταΐσει το καναρίνι και βρήκε το φίδι στο κλουβί!


Η οχιά καταβρόχθισε το καναρίνι και μετά δεν μπορούσε να βγει από το κλουβί...

Σοκ έπαθε το πρωί ο ένας 53χρονος Λαμιώτης, ο οποίος βγήκε στη βεράντα να ταΐσει τα καναρίνια του, που είχε σε δύο ξεχωριστά κλουβιά....

Μόλις πήγε να κατεβάσει το ένα, είδε να κρέμεται από το κλουβί μια οχιά, η οποία είχε καταφέρει να μπει στο κλουβί, να φάει το άτυχο πουλί. αλλά μετά δεν μπορούσε να βγει, αφού είχε "φουσκώσει" από το καναρίνι και "σφήνωσε" κατά την έξοδο από το κλουβί.

Στη βεράντα υπήρχε και άλλο καναρίνι σε άλλο κλουβί, που στάθηκε τυχερό αφού το δηλητηριώδες φίδι δεν έφτασε ποτέ στο δικό του κλουβί.

Ο ιδιοκτήτης μόλις συνήλθε από το πρώτο σοκ κάλεσε την Πυροσβεστική και 3 άνδρες από την 7η ΕΜΑΚ έφτασαν στην συμβολή των οδών Σμύρνης και Χαλκομάτας, όπου ήταν σε εξέλιξη το περίεργο αυτό συμβάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι άνδρες της 7ης ΕΜΑΚ, χρειάστηκαν αρκετή ώρα για να καταφέρουν να "πιάσουν" το φίδι, αφού δεν ήταν καθόλου συνεργάσιμο και το κλουβί δεν τους επέτρεπε να κάνουν χρήση των ειδικών εργαλείων που είχαν στη διάθεσή τους.lamiareport.gr
Διαβάστε περισσότερα...

ΤΙΜΗΘΗΚΕ «Η Μάχη της Παύλιανης» !!


Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Ιουνίου 2012 το πρωί στο Μνημείο των Πεσόντων στην Τοπική Κοινότητα Παύλιανης, εκδήλωση απόδοσης τιμής στους νεκρούς αγωνιστές που έπεσαν πολεμώντας στην « Μάχη της Παύλιανης»  που έγινε 69 χρόνια πριν, την  3η Ιουνίου 1943 και διοργάνωσαν ο Δήμος Λαμιέων και η Τοπική Κοινότητα Παύλιανης  .
Η εκδήλωση ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των πεσόντων, ακολούθησε Προσκλητήριο Νεκρών και Τήρηση ενός λεπτού σιγής και στη συνέχεια χαιρετισμός του Δημάρχου Λαμιέων κ.Γ.Κοτρωνιά και του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Παύλιανης κ.Γ.Ρηγάκη ενώ ομιλία για το Ιστορικό της Μάχης έκανε η κ. Μαρία Ντελή ακολούθησε απαγγελία ποιήματος από τον επιζώντα της μάχης κ.Αυγ.Αυγερόπουλο και η εκδήλωση έκλεισε με κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των πεσόντων και ανάκρουση του Εθνικού ύμνου.
Η μάχη της Παύλιανης υπήρξε μια από τις πιο εντυπωσιακές της Ελληνικής αντιστασιακής εποποιίας. Υπήρξε η κορυφαία αναμέτρηση των μαχητών του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ του Συγκροτήματος Κεντρικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (Ρούμελης) με μια δύναμη   χιλιάδων Ιταλών στρατιωτών, οι όποιοι ενεργούσαν την πρώτη μεγάλη εκκαθαριστική τους επιχείρηση προς την περιοχή της Ελεύθερης Ελλάδος.
Η μαχητική ομάδα της Παύλιανης αποτελείτο από 60 άντρες με αρχηγείο, τους τον Κώστα Σάπια, Ιωάννη Θεοχάρη και Κώστα Κριάρη.
Ενισχύθηκαν και με άντρες του εφεδρικού ΕΛΑΣ από το Κουμαρίτσι και το Γαρδίκι .Σύνολο 200 άντρες περίπου.Ο Καλίας(ανθυπολοχαγόςΧαράλ.Μώκος) και ο Παν.Τζιβάρας –  Δήμος, αποτελούσαν το αρχηγείο της επιχείρησης.
3 Ιουνίου 1943. Λίγο πριν το μεσημέρι o Καλλίας και η ομάδα των Παλιόσπιτων είχαν κι oλας αρπαχτεί σχεδόν στα χέρια με τους Ιταλούς, ενώ αναμένονταν οι συντεταγμένες δυνάμεις από το Μαυρολιθάρι.
Σύσσωμο το χωριό συμπαραστάτη στους μαχητές. Νέοι και γέροι ζούσαν στον παλμό των γεγονότων.
Τελικά οι ιταλικές δυνάμεις αποκρούστηκαν και εγκατέλειψαν την περιοχή μετά από την νέα μάχη, ανάλογη προς εκείνη της Παύλιανης που θα λάβαινε χώρα αργότερα στην περιοχή της Καλοσκοπής.
Η προσπάθεια τους να εκμηδενίσουν τις αντάρτικες δυνάμεις είχε αποτύχει ολοκληρωτικά,ενώ η εκστρατεία αυτή τους είχε στοιχίσει σοβαρότατες απώλειες.
Οι απώλειες της Ελληνικής ανταρτικής δύναμης ήταν:
             Σειρίνος Σκούφος από την Ιτέα Παρνάσσιδος
             Σπύρος Αρβανίτης από την Μαριονέτα
             Ηλίας Παπαδόπουλος από την Παύλιανη
             Δημήτρης Ανδρατσουλας από το Μαυρολιθαρι
             Βασίλης Δρόγες από την Αθήνα
             Δημήτρης Κ.Κατσαρός από την Παύλιανη  και ο πρόεδρος της Οίτης Ευθύμιος Ευσταθίου,ο oποιος με πατριωτισμό και συναίσθηση του χρέους του ως πρόεδρος,αρνήθηκε να δώσει πληροφορίες στους Ιταλούς για το τι συνέβαινε στην περιοχή της Παύλιανης,καλύπτοντας έτσι τους αγωνιστές.fonografos.net
Διαβάστε περισσότερα...

ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ !


Από σήμερα το μεσημέρι ο Σύλλογος Πυργιωτών Υπάτης κάνει αισθητή την Παρουσια του στο Διαδίκτυο με την δική του Σελίδα .
Στους  Συγχωριανούς και φίλους  διαχειριστές της σελίδας του Συλλόγου ευχόμεθα καλή πορεία στο Διαδίκτυο με  αντικειμενική και πλήρη πληροφόρηση 
ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΥΡΓΙΩΤΩΝ  ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΔΕΙΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ 
Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ " ΚΗΠΙΑ " !!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ !!

Σας ενημερώνουμε, ότι όσοι κάνουν χρήση νερού από δημόσια επιφανειακά νερά (ποτάμια, πηγές κ.λ.π.) καθώς και από δημοτικές γεωτρήσεις, σε εκτάσεις εκτός αρδευτικών Τ.Ο.Ε.Β. καθώς και σε εγκαταστάσεις, πρέπει να ζητήσουν την έκδοση δικαιωμάτων χρήσης νερού σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.

Στα δικαιώματα χρήσης νερού περιλαμβάνονται η άρδευση, η χρήση νερού στην κτηνοτροφία, η βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση (π.χ. υδρόμυλοι, ελαιοτριβεία) καθώς και η παραγωγή ενέργειας.

Για το λόγο αυτό οι χρήστες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην Τοπική Κοινότητα που ανήκουν τα κτήματα και οι εγκαταστάσεις ή στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαμιέων(Φλέμινγκ &  Ερυθρού Σταυρού, 1ος όροφος), ώστε ο Δήμος Λαμιέων να ζητήσει για λογαριασμό τους τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στου Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαμιέων ((Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού,1ος όροφος, τηλέφωνο 22313-51088).


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

  ΟΤΑΝ ΠΡΙΝ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΕΓΡΑΦΑ ΔΕΧΘΗΚΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΙΚΑΙΩΝΟΜΑΙ !! ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα...