Τετάρτη, 7 Απριλίου 2010

Χαμηλότερα τιμολόγια ρεύματος για χωριά που “ Φιλοξενούν” ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, χαμηλότερα τιμολόγια ρεύματος για τους κατοίκους των περιοχών όπου εγκαθίστανται μονάδες ΑΠΕ, εξορθολογισμό των τιμών απορρόφησης της "πράσινης" ενέργειας προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για την "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής".
Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατέθεσε σήμερα στη Βουλή το ενημερωτικό σημείωμα για το νομοσχέδιο, επισημαίνοντας ότι οι νέες ρυθμίσεις ενισχύουν την περιβαλλοντική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, δημιουργούν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των επενδύσεων, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και οδηγούν σε υγιή ανάπτυξη της αγοράς των ΑΠΕ, χωρίς στρεβλώσεις και κατασπατάληση πόρων.
Με τις βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου:
1.Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020 (αντί του 18% που προβλέπει η Οδηγία 28/2009 για τη χώρα μας). Καθορίζεται αντίστοιχος εθνικός στόχος 40%, κατ' ελάχιστον, για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας το 2020.
2Απλοποιείται/ορθολογικοποιείται η διαδικασία έκδοσης της άδειας παραγωγής έργου ΑΠΕ, η οποία αποσυνδέεται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία ακολουθεί σε επόμενο στάδιο. Η άδεια παραγωγής θα εκδίδεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σε δύο μήνες ενώ εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής εγκαταστάσεις περιορισμένης ισχύος.
3.Συγχωνεύονται, σε μία ενιαία διαδικασία, οι διαδικασίες Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).
4. Το 1/3 του ειδικού τέλους 3% επί της παραγωγής ΑΠΕ θα αποδίδεται στους οικιακούς καταναλωτές του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος του ΟΤΑ, στο οποίο εγκαθίσταται το έργο, μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος (δηλ. πίστωση στον προμηθευτή π.χ. ΔΕΗ του ποσοστού των εσόδων από το ειδικό τέλος και, στη συνέχεια, πίστωση από τον προμηθευτή των εσόδων αυτών στους λογαριασμούς των οικιακών καταναλωτών της περιοχής). Τα υπόλοιπα 2/3 θα δίνονται στον αντίστοιχο ΟΤΑ για έργα τοπικής ανάπτυξης, περιβαλλοντικών δράσεων και κοινωνικής υποστήριξης και στο Πράσινο Ταμείο.
5.Οι ΑΠΕ, ως περιβαλλοντικά φιλικές μορφές ενέργειας, επιτρέπεται να χωροθετούνται κατ' αρχήν παντού, εκτός από τις περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης ή άλλες περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας όπως οι υγρότοποι διεθνούς προστασίας (Ραμσάρ) και οι οικότοποι προτεραιότητας. Επιτρέπεται επίσης η εγκατάσταση ΑΠΕ επιτρέπεται σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας με όριο το 1% της καλλιεργήσιμης γης ανά νομό
6.Συνίσταται Αυτοτελής Υπηρεσία Πολιτικής και Έργων ΑΠΕ που θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό και θα μετεξελιχθεί σε one-stop shop.
7.Ορθολογικοποιείται η τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας με στόχο να ενισχυθούν μικρές εγκαταστάσεις και τεχνολογίες που έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη όπως είναι οι μικρές μονάδες φωτοβολταϊκών από ιδιώτες ή αγρότες, η βιομάζα και το βιοαέριο.
8.Ειδικά για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, που είναι μια νέα και ανώριμη αγορά, προβλέπεται ο στρατηγικός σχεδιασμός της χωροθέτησης των εγκαταστάσεων και η προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την κατασκευή και την εκμετάλλευσή τους. Η κυβέρνηση θα εκδώσει άδειες εγκατάστασης θαλάσσιων αιολικών πάρκων, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού, τις οποίες συνέχεια θα δημοπρατήσει, μέσω δημόσιων διαγωνισμών, στους οποίους θα συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι επενδυτές.