Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Προκήρυξη για εποχικό προσωπικό από τον Δήμο Υπάτης

Ο Δήμος Υπάτης προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2)θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Υπάτης για την εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Οι θέσεις αφορούν

  1. ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων-Ισοπεδωτής γαιών
  2. ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων-Φορτωτής Εκσκαφέας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δημαρχείο, στην Υπάτη,(Γραφείο Προσωπικού, αρμόδια υπάλληλος κ. Ζιάκα Βασιλική) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες