Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου Υπάτης


Συνεδριάζει σήμερα 7Απριλίου 2009, ημέρα Τρίτη, και ώρα 18.00 μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Υπάτης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Περί έγκρισης απολογισμών Σχολικών Επιτροπών οικ. έτους 2008.

ΘΕΜΑ 3ο: Περί διάθεσης υπαλλήλων, για την συγκρότηση επιτροπών στον Σύνδεσμο ύδρευσης ΟΤΑ από πηγές «ΚΑΝΑΛΙΑ».

ΘΕΜΑ 4ο: Οργάνωση άρδευσης 2009.

ΘΕΜΑ 5ο: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου μας τρεχούσης χρήσεως.

ΘΕΜΑ 6ο: Δακοκτονία 2009.

ΘΕΜΑ 7ο: Ίδρυση Μουσείου Ιστορίας της Εκπαίδευσης στον Δήμο μας.

ΘΕΜΑ: 8ο: Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων οικ. έτους 2008.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου μας οικ. έτους 2008.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση προϋπολογισμού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Υπάτης οικ. έτους 2009.

ΘΕΜΑ: 11ο: Περί απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου μας για το έτος 2009.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπανών για εκδηλώσεις του Δήμου μας.

ΘΕΜΑ 13ο: Περί αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου « Αντιπλημμυρικά έργα Δημ. Διαμερισμάτων» του Δήμου

ΘΕΜΑ 15ο: Χορήγηση παράταση περαίωσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Ν. Ουρανού Τ.Δ. Ροδωνιάς» .

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Δήμου Υπάτης»

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ολοκλήρωσης προγράμματος ΚΠΕ Υπάτης.

ΘΕΜΑ 18ο: Περί καθορισμού των όρων για την εκμίσθωση του Δημοτικού Περιπτέρου στο Τ.Δ. Υπάτης , με απευθείας ανάθεση.

ΘΕΜΑ 19ο: Αποδοχή χρηματικής ενίσχυσης ποσού 44.892,00 € από το Υπουργείο Οικονομικών από πιστώσεις του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας.

ΘΕΜΑ 20ο: Συζήτηση σχετικά με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου μας.

Ως συνήθως ο Πύργος εξαιρείται των δραστηριοτήτων του Δημοτικού συμβουλίου ίσως γιατί είναι άγονη γραμμή και οι ψήφοι που έλαβε η πλειοψηφία έχουν και το αντίστοιχο κόστος για το χωριό μας