Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2008

Δήμαρχοι κυβερνήτες και τοπικοί αντιδήμαρχοι

Η πρόταση του ΙΤΑ
προβλέπει Δήμαρχους - κυβερνήτες και τοπικούς αντιδήμαρχους
Δημάρχους με καθήκοντα και προφίλ “κυβερνήτη” της περιοχής και τοπικούς αντιδημάρχους με περιοχή ευθύνης τους σημερινούς δήμους, προβλέπει η πρόταση του ΙΤΑ για τον Καποδίστρια 2.
Αναλυτικά η μελέτη προβλέπει
Τα όργανα των νέων δήμωνθα περιλαμβάνουν:
Το κατά συνδυασμούς άμεσα εκλεγόμενο δημοτικό συμβούλιο.
Την έμμεσα εκλεγόμενη δημαρχιακή επιτροπή με εγγυημένη συμμετοχή της αντιπολίτευσης, τον άμεσα εκλεγόμενο δήμαρχο.Αντιδημάρχους αρμόδιους είτε κατά θέμα/τομέα είτε κατά τόπο.
Την Επιχειρησιακή (ή Εκτελεστική) Επιτροπή ως συλλογικόεπιχειρησιακό όργανο (δηλ.ως «κυβερνητικό» όργανοχωρίς συμμετοχή της αντιπο-λίτευσης).
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Προτείνεται η αύξηση του αριθμού των μελών του, από τα οποία ορισμένα θαπροέρχονται υποχρεωτικά (κατ’αναλογία του πληθυσμού) από συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου.
Η Δημαρχιακή Επιτροπή
Τα μέλη της Δημαρχιακής προτείνεται να είναι είτε 7 (πέντε και δύο από την αντιπολίτευση), είτε 9 (έξι και τρία), είτε 11 ( επτά και τέσσερα).Ο ΔήμαρχοςΟ δήμαρχος του νέου δήμου πρέπει να έχει καθήκοντα, αρμοδιότητες καιπολιτικό προφίλ «κυβερνήτη» της περιοχής του νέου δήμου.
Οι Αντιδήμαρχοι (θεματικοί και τοπικοί)
Οι αντιδήμαρχοι κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες:
Τους θεματικούς (ή «τομεακούς»), αφενός, και τους τοπικούς, αφετέρου.Οι θεματικοί αντιδήμαρχοι επιλέγονται μεταξύ των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας: Εναλλακτικά προτείνονται από τον δήμαρχο και επιλέγονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.Οι τοπικοί αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχέςτου Δήμου οι οποίες ταυτίζονται με τους δήμους που συνενώνονται στο πλαίσιοτου «Καποδίστρια 2»
Εκτελεστική) Επιτροπή
Καθιερώνεται ένα νέο όργανο, η Επιχειρησιακή (ή Εκτελεστική) Επιτροπή,
ως συλλογικό επιχειρησιακό-εκτελεστικό όργανο στους δήμους.
Στο εν λόγω συλλογικό εκτελεστικό όργανο συμμετέχουν, εκτός από τον δήμαρχο ως πρόεδρο, όλοι οι θεματικοί και τοπικοί αντιδήμαρχοι, καθώς επίσης (χωρίς δικαίωμα ψήφου) στους μεγαλύτερους δήμους ο γενικός γραμματέας του δήμου
Η μόνιμη Επιτροπή Χωροταξίας-Πολεοδομίας- Περιβάλλοντος
Ενόψει του όγκου, της βαρύτητας, του ειδικού-τεχνικού χαραματα χωροταξίας –χωροθέτησης (δραστηριοτήτων, καταστημάτων, ακόμη, λ.χ., και περιπτέρων), πολεοδομίας (τροποποιήσεις ρυμοτομικών ή οικοδομικών γραμμών κ.ά.) καιπεριβάλλοντος, προτείνεται η δημιουργία μιας μόνιμης Επτροπής Χωροταξίας-Περιβάλλοντος με αναλογική συμμετοχή της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με την σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η Μόνιμη Επιτροπή Διαβούλευσης
Προτείνεται η καθιέρωση, από ένα μέγεθος και άνω, μιας Μόνιμης Επιτροπής Διαβούλευσης στην οποία θα συμμετέχουν, εκτός από τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και (κατ’ αναλογία της δύναμης των παρατάξεων) μέλη τουΔημοτικού Συμβουλίου, οι πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων (ή οι πάρεδροι), οι πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του δήμου και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, οργανώσεων εργοδοτών, εργαζομένων και επαγγελματικών συλλόγων κ.ο.κ.
Τα όργανα δημοτικής αποκέντρωσης
Ως προς τα όργανα της δημοτικής αποκέντρωσης, ένα πρώτο ζήτημα, όπως ήδηεπισημάνθηκε, είναι η συγκρότηση και λειτουργία οργάνων στο επίπεδο των ΟΤΑ του «Καποδίστρια 1» που καταργούνται.Ετσι, στο επίπεδο της Τοπικής Αντιδημαρχίας (τέως ΟΤΑ του «Καποδίστρια 1»)προτείνονται τα εξής:
Στον Δήμο της έδρας της Τοπικής Αντιδημαρχίας διατηρούνται ορισμένες διοικητικές υπηρεσίες των παλαιών Δήμων.
Τοπικά Διαμερίσματα
Ως προς το επίπεδο των τοπικών διαμερισμάτων που είχαν συγκροτηθεί στο πλαίσιοτου «Καποδίστρια 1» (κοινότητες και δήμοι που καταργήθηκαν το 1998) προτείνονται τα εξής:Η συγκρότηση, και πάλι, Τοπικών Συμβουλίων σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα του «Καποδίστρια 1», συμπεριλαμβανομένης πλέον και της έδρας των καταργούμενων καποδιστριακών δήμων.
Οι πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων χωρίς δικαίωμα ψήφου, οποτεδήποτε συζητούνται θέματα που αφορούν το τοπικό τους διαμέρισμα. Ως προς την σύνθεση και την εκλογή των τοπικών συμβουλίων προτείνονται εναλλακτικά τα εξής:
Η συγκρότηση τριμελών Τοπικών Συμβουλίων σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα ή, εναλλακτικά, τριμελών έως πενταμελών Τοπικών Συμβουλίων ανάλογα με τον πληθυσμό σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα.
Η εκλογή των μελών των Τοπικών Συμβουλίων από ενιαίο διαπαραταξιακό ψηφοδέλτιο με σταυροδοσία (ένας ή εναλλακτικά δύο σταυροί).
Είναι προφανές ότι πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου θα είναι ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς.