Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

Αντιπλημμυρικά έργα από τιν Δήμο Υπάτης στα Ορεινά Διαμερίσματα.


1.Ο Δήμος Υπάτης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜ/ΚΩΝ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ», με προϋπολογισμό 140.934,16 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Χωματουργικά, με προϋπολογισμό 8.089,08€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Τεχνικά έργα, με προϋπολογισμό 109.342,98 €.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας στην Υπάτη Νομού Φθιώτιδας , μέχρι τις 16-07-2009 έναντι του ποσού των 20,00 €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ’. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2231351608, FAX επικοινωνίας 2231098212, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ευάγγελος Ζαρονικόλας.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21-07-2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 4β του Ν.1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ.609/85.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ , που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη Α2 στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ , β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.349,00€ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (180) ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον ΔΗΜΟ ΥΠΑΤΗΣ.