Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Υπάτης


Με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Πέμπτη 11 Ιουνίου στις 7.00 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Υπάτης.

Τα Θέματα Αναλυτικά :

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Λαϊνάς, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΥΠΑΤΗΣ».

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραβάνας, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο: Περί χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Λαδικούς» του Δήμου μας.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γάτσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραβάνας, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση επί πρότασης Τοπικού Συμβουλίου Τ.Δ. Δάφνης σχετικά με την τοποθέτηση κεραίας λήψης τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Θεοχαρόπουλος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Διαμορφώσεις – Τσιμεντοστρώσεις -Τοιχία αντιστήριξης Τ. Δ. Δάφνης» του Δήμου μας.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γάτσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τ. Δ. Δάφνης» του Δήμου μας.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γάτσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τοπογραφικής μελέτης του έργου «Οδοποιΐα των οδών εντός του σχεδίου πόλεως Τ. Δ. Λ. Υπάτης» του Δήμου μας.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γάτσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση της προμήθειας «Τεχνικός & Μηχανολογικός εξοπλισμός (Προμήθεια Ημιφορτηγού 4χ4)» του Δήμου μας.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραβάνας, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο: Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στον Δήμο μας.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραβάνας, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση τοπογραφικής μελέτης «Επικαιροποίηση-Εφαρμογή του σχεδίου πόλεως Τ.Δ. Λ. Υπάτης» του Δήμου μας.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γάτσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου «Ανάπλαση πλατείας Ν. Ουρανού Τ.Δ. Ροδωνιάς.» του Δήμου μας.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γάτσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών για εκδηλώσεις του Δήμου μας.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Θεοχαρόπουλος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 42.000 € από το Υπουργείο εσωτερικών για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και τροποποίηση του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου μας τρεχούσης χρήσεως.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραβάνας, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραβάνας, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο: Καθορισμός Τουριστικών περιοχών του Δήμου μας.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραβάνας, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο: Περί απευθείας ανάθεση για την συντήρηση & επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου μας.

Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Λαϊνάς, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 18ο: Συζήτηση επί πρότασης Τοπικού Συμβουλίου Τ.Δ. Πύργου, σχετικά με διάνοιξη δρόμου.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γάτσιος, Αντιδήμαρχος.