Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2009

Ασύρματο Ιντέρνετ στον Δήμο Υπάτης .


Τα θετικά του δήμου πρέπει να γράφονται .Ίσως ένα από τα μεγαλύτερα έργα που πρόκειται να γίνουν στον Δήμο Υπάτης είναι οι υπηρεσίες ευρυζωνικότητας ( Ασύρματο Ιντέρνετ ) ένα έργο που αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά με την προκήρυξη που είδε το φώς της δημοσιότητας.

Κύριοι της Δημοτικής αρχής προσοχή τα χωριά μας πρέπει να είναι μέσα στην εμβέλεια του δικτύου γιατί η κοινωνία της πληροφορίας είναι κοινωνικό αγαθό και όχι προνόμιο των λίγων

Η προκήρυξη του Δήμου αναλυτικά :

Ο Δήμαρχος Υπάτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β185/23-3-1993) σε πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΠΑΤΗΣ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.982,00€ (μαζί με ΦΠΑ 19%).

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ».

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28/7/2009, ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00 π.μ. Στον διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά πρόσωπα γραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας στην Υπάτη Νομού Φθιώτιδας, μέχρι τις 23-7-2009.

Οι ανωτέρω υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους πιστοποιητικό περί εγγραφής στα μητρώα αυτά.

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.